Vervolg Oost - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vervolg Oost

 

Hieronder het vervolg van het onderhoud Sloterpark Oost na de commissievergadering.

Het is al weer lang geleden, dus hoe zat het ook alweer:
Het stadsdeel heeft op eigen initiatief een nieuw ontwerp gemaakt voor het Sloterpark Oost. Toen er vragen kwamen was het opeens naar aanleiding van verzoeken uit de buurt. Voor het plan ging men maar liefst 2000 bomen kappen. De ontwerpers en boomdeskundigen logen de hele wereld bij elkaar om het plan er door te drukken. Zelfs zonder inspraak. Er werd gesjoemeld met kapvergunningen en allerlei gelegenheidsargumenten aangevoerd. Uiteindelijk kreeg de buurt toch inspraak. Ook tijdens de inspraakavond werd er weer volop gelogen en kul argumenten aangevoerd. Tweevoudig kletspraattrofeewinnaar Ronald Buiting verzon ze waar je bij stond, alle bomen waren slecht, het park stond op instorten,  schoffeerde nog wat buurtbewoners en kapte met behulp van nog meer inhuurkrachten elke discussie af. Zo snel mogelijk 1 op 1 met een ambtenaar waar je dan je zegje mocht doen. Een verslag van deze avond is nooit verspreid. Uiteindelijk kwam er na veel druk toch nog een second opinion voor alle bomen, resultaat: niets mee aan de hand. Uiteindelijk de behandeling in de stadsdeelcommissie. in de laatste en drukbezochtste commissievergadering van het stadsdeel ooit werd het plan door bewoners volledig onderuit gehaald. Er kwam een motie dat samen met de buurt het plan nader uitgewerkt moest worden. Om de centjes veilig te stellen moest er toch een beslissing worden genomen. De ambtenaren presenteerden een uur voor de besluitvormende vergadering een plan vol met tegenstellingen en onmogelijkheden. Dat werd toen maar vastgesteld. Belangrijkste punten: geen bomenkap anders dan dunnen en samen met de buurt het plan verder uitwerken. Hoe het verder ging leest u hieronder:
(28/5/2018 we hebben op verzoek de volgorde omgedraaid, het laatste nieuws staat nu bovenaan)
Op verzoek van de omgevingsmanager zijn we even gestopt met het publiceren van de overleggen en tussenresultaten tijdens de "onderhandelingen". Zodra er iets duidelijk is over het plan zullen we het hele verhaal publiceren.
------

 
 

2022 12 31 Stand van zaken Sloterpark Oost
We hebben geprobeerd de stand van zaken van het hele project oostzijde te beschrijven:
Inleiding
Deel 1 bloemen en planten
Deel 2 ecologische oever Plantijngracht
Deel 3 paddenpoelen
Deel 4 kleine bastion
Deel 5 de steiger
Deel 6 diepdrainage
Deel 7 oevers
Deel 8 het grote veld
Deel 9 nawoord en vervolg


2022 12 18 Werk in uitvoering
Helaas gaat het niet zo heel goed met de plannen voor Sloterpark Oost. Het plan is behoorlijk uitgekleed, het vordert heel erg traag en afspraken worden niet nagekomen.
Maar zoals u misschien al gezien heeft zijn er werkzaamheden in het Sloterpark Oost.
Op een aantal plekken is het gras gefreesd en hier worden bollen geplant. Dit maakt onderdeel uit van het plan voor het Sloterpark Oost.
Na het dunnen van de bosvakken (het weghalen van een aantal bomen zodat andere bomen groter en mooier kunnen worden) in 2019 was er buiten niet veel meer gebeurd.
We weten dat heel veel mensen het dunnen onzin vonden, toch heeft het bestuur hiervoor gekozen.
Voor de rest gold:
Het inrichtingsplan Sloterpark oost mede te beschouwen als basis voor verder overleg over de toekomst van het park met betrokken buurtbewoners.

Wij hebben ons daarvoor opgegeven en in een tergend langzaam proces hebben we geprobeerd om wat invloed uit te oefenen op de uitwerking van de plannen zoals afgesproken in de Stadsdeelraadvergadering in voorjaar 2018.
Omdat veel mensen nieuw zijn of misschien niet meer weten wat er toen is afgesproken en ook wat er in de tussentijd besproken is en wat er nu uitgevoerd gaat worden gaan we de stand van zaken onderdeel voor onderdeel behandelen. In de tijd tot het einde van het jaar zullen we per onderdeel een korte toelichting geven, wat onze overwegingen waren en wat we er van verwachten.

deel 1 bloemen en planten


 
 

9-1-2020
Heel veel fouten in het volgende stukje.
De foto is niet de juiste locatie
Het is niet aan de Oostoever maar in Sloterpark Oost
En ook hier weer de 2 bruggen (die men zonder inspraak wil doordrukken)

 
 
 
 

9/1/2019
Overleg met ambtelijk opdrachtgever en gebiedsmanager.

 
 

6/7/2018
Vandaag overleg gehad met de ambtelijk opdrachtgever en de gebiedsmanager.
Besproken:
Er is een gebiedsmakelaar voor het hele park.
De gebiedsmanager zorgt voor voor het samenvoegen van ideeen en voornemens en komt tot een gebiedsplan.
Dit resulteerd in een gebiedsagenda.
Hier komen projecten uit waarvoor een ambtelijk opdrachtgever wordt aangesteld.
De gebiedsmakelaar heeft een verbindende rol. Komt samen met bewoners tot input in het gebiedsplan.
Wij hebben hier nog niets van gemerkt.
Het geld voor het park is niet toereikend. De status van het inrichtingsplan is niet echt duidelijk. Ook omdat een en ander niet klopt.
De volgende keer wil men bespreken waar nog verschillen zijn in standpunten.

De coalitie heeft er voor gekozen dat ieder park een parkmanager krijgt. 
 

31/5/2018
verslag overleg met stadsdeel over Sloterpark Oost
  Dunnen:
Een groot deel van het overleg ging over het niet inhuren van Simon Klingen (de man van de second opinion ) om het dunnen van de bosvakken te begeleiden. Het begeleiden bestaat voornamelijk uit het samen met bewoners markeren (het ‘blessen’) van de te verwijderen bomen in de bosvakken. Wij, de andere belangengroepen én commissieleden willen graag Simon Klingen om deze klus te klaren. De ambtenaren menen dat het inhuren van een blesser ca. € 50.000,- kost en zeggen dat ze hem niet kunnen inhuren. (Amsterdam moet voor opdrachten van € 50.000,- of groter meerdere bedrijven om een offerte vragen. Vervolgens geeft de gemeente het bedrijf dat de beste offerte heeft opgesteld de opdracht. De gemeente mag opdrachten die kleiner dan € 50.000,-  zijn meteen verstrekken na het opvragen van een offerte bij één bedrijf.) Wij hebben bij een aantal deskundigen navraag gedaan over de geschatte kosten voor het begeleiden van het blessen in het Sloterpark Oost. De geschatte kosten liepen uiteen van € 1.500,- tot maximaal € 5.000,-.
Het is dus gewoon toegestaan om Simon Klingen meteen in te huren! Wij kunnen eigenlijk niet anders concluderen dan dat de ambtenaren dat niet willen. Waarom de ambtenaren de voorkeur van de bestuurscommissie, vele bewoners en de belangengroepen niet willen uitvoeren is ons een raadsel. Ze zeggen dat ze niets tegen hem hebben.

We hebben gevraagd hoe het stadsdeel bij de eerder genoemde € 50.000,- komt? Zij hebben d
it zelf gebaseerd op het 4 tot 16 uur per week inhuren van een blesser een heel jaar lang! Deze blesser zou dan ook in andere delen van het park aan het werk gaan. (vragen over hoe ze aan zoveel uren komen werd afgekapt) Dit bedrag is veel te hoog. Ze hebben zelf beslist dat het te duur is, ze hebben niet eens een offerte opgevraagd!
De projectmanager gaat nu met onze gegevens naar de bestuurders om te overleggen. Dat lijkt ons niet eens nodig. Gewoon Simon Klingen offerte vragen (eventueel onderhandelen over de prijs) en opdragen. Maar goed, we wachten nog even af. Hopelijk komt het nog goed.
  Geohydrologisch onderzoek
(peilbuizenonderzoek grondwater plus onderzoek doorlatendheid bovenste laag):
Peilbuizen voor de grondwaterstand en het verloop daarvan richting plas zijn of worden binnenkort geplaatst.
Er komen nog extra buizen en onderzoeken.
  Inmeting:
De inmeting van de bestaande situatie zou klaar zijn, het wachten is op de resultaten.

  Eerste deelproject: bastion, paddenpoel en steigers
Het stadsdeel wil dat we wensen en eisen aangeven voor deze items.
Volgens ons zijn er al ontwerpen en is het handig als we eerst een goede tekening van de bestaande suituatie hebben.
  Flora & fauna onderzoek (bijlage)
Het stadsdeel is verplicht om voor werkzaamheden een quickscan flora en fauna onderzoek te doen. Dat is gebeurd.
  Overig
Opruimen stormschade: 2 half afgebroken takken op de ligweide worden binnenkort opgeruimd
  Iepenziekte:
op een drietal locaties is een vermoeden van iepenziekte, wordt maandag nader onderzocht.

1. Bij de uitgang van het park aan de Oostoever aan de oever,
2. Bij een iep op de zuidzijde van het grote veld Sloterpark oostzijde (de laatste iep bij de mooi uitgelopen lindenstobben) en,
3. Bij Vrijzicht / Ruimzicht aan de oever

 
 

22/5/2018
En nog een mail van mevrouw Busger,
Ze corrigeert haar vorige mail. Het maakt niet zoveel uit. Er wordt willens en wetens voor gekozen om Simon Klingen buiten de deur te houden door onnodig deze aanbestedingswijze te kiezen.
En zoals een buur het verwoordde, dus ook de belangengroepen en commissieleden buiten spel te zetten. Wij vinden het schandalig.
De mail:

Beste mensen,

Er stond een fout in mijn mail van afgelopen vrijdag. In de paragraaf over de inhuur van de blesser gebruikte ik voor de opdracht voor de blesser het woord ‘dienst’ terwijl het om ‘inhuur’ gaat. Daarvoor moet dus de bijbehorende aanbestedingsprocedure voor de inhuur van personeel worden doorlopen. Excuses voor de verwarring die daardoor mogelijk is ontstaan.

Vriendelijke groet,
Anouk Busger


 
 

18/5/2018
Een mail van mevrouw Busger op onze opmerkingen over het inhuren van de man die het dunnen moet gaan begeleiden en over de peilbuizen.
Hierin bevestigt zij eigenlijk dat de ambtenaren Simon Klingen niet als begeleider wensen. Om hem buiten de deur te houden hebben ze wat projecten samengevoegd, er meerdere rondes van gemaakt en gelijk maar voor meerdere jaren. Het bedenken van een wijze van aanbesteden om hem niet in te huren heeft waarschijnlijk meer ambtelijke inzet gekost dan gewoon een offerte voor de eerste dunningsronde te vragen.
Hieronder de mail.

Beste leden van de begeleidingsgroep,

Graag wil ik jullie op de valreep van hopelijk een mooi pinksterweekend bijpraten en reageren op de input voor de blesser en op de reacties op het peilbuizenplan.

Inhuur blesser
De Buren hebben input geleverd voor de uitvraag voor de blesser, waarvoor dank. De uitvraag van de blesser wordt  nog aan gewerkt en de ingebrachte punten worden daar in meegenomen. Daar zullen wij jullie nog verder over informeren.
De Buren stelden nogmaals de vraag waarom Simon Klingen niet 1 op 1 wordt uitgenodigd. De aard en de omvang van de opdracht van de blesser maakt dat een aanbestedingsprocedure voor een dienst doorlopen moet worden. Daarbij speelt ook mee dat de verwachting is dat in meerdere blesrondes geblest gaat worden en waarschijnlijk over meerdere jaren en dat mogelijk ook in Sloterpark West gedund moet worden. We zijn er dus niet met even een paar blesrondes deze zomer.

Peilbuizenplan
Harriët gaf aan geen oordeel te kunnen vellen over het peilbuizenplan zonder te weten wat er wordt gepeild en de Buren hebben er een aantal kanttekeningen bij geplaatst. Dat heb ik voorgelegd aan het projecttteam. Het geohydrologisch onderzoek geeft inzicht in het verloop van het grondwater richting de plas. Daar gaan wij met de voorgestelde peilbuizen een beeld van krijgen. Het BodemAdviesTeam heeft advies uitgebracht over het plaatsen van de peilbuizen. Zowel het ingenieursbureau dat de peilbuizen zal aanbrengen (Antea) als het BAT benadrukt het belang van het meten in zogeheten ‘raaien’ vanuit het park richting de plas.
Het peilbuizennetwerk is grofmazig ontworpen over het hele park, de exacte inmeting van het park is hiervoor niet noodzakelijk. Het peilbuizennetwerk gaat voorzien in meetgegevens van de gebieden met wateroverlast, maar ook juist van een gebied waar dit niet (meer) wordt ervaren (grote parkeiland aan de westzijde van de Sloterplas). De peilbuizen gaan overigens inzicht geven in de grondwaterstanden onder het maaiveld. Er is geen noodzaak om deze specifiek op hoge of juist lage punten te plaatsen. Elke peilbuis wordt na plaatsing in het veld nauwkeurig ingemeten.
Het ontbreekt ons nu totaal aan ‘harde’ meetgegevens. Met dit peilbuizennetwerk gaan wij in ieder geval een start maken. Zodra de peilbuizen zijn aangebracht en de meetresultaten ons maandelijks informatie gaan geven, wordt wanneer daar een aanleiding voor is, nader specifiek onderzoek ingezet. De peilbuizen onder de paden geven aan in welke mate de constructie van de paden de grondwaterstroming beïnvloedt. Ook dat is relevant. Valt de meetlijn in de invloedsfeer van sloten en drainage, dan zal het effect daarvan zich in de meetgegevens aftekenen. Na de pinksteren gaan de peilbuizen de grond in.
Het BAT heeft overigens ook geadviseerd om naast het peilbuizenonderzoek voor het grondwater ook de aanwezige toplagen in het park nader te onderzoeken. Hierbij wordt bepaald hoe snel / langzaam de aanwezige toplaag een bepaalde hoeveelheid water naar beneden toe laat infiltreren. Dit onderzoek zal de komende tijd ook worden uitgevoerd, en dit gaat zeer specifiek in op de lokale (wisselende) situatie.
Vervolgbijeenkomst
Het is al met al complexe materie en voer voor specialisten. Ik kan me voorstellen dat vragen blijven. Laten we daar dan in het komende overleg van 31 mei bij stil staan.


Met vriendelijke groet,
Anouk Busger op Vollenbroek

Omgevingsmanager

 
 

16/5/2018
Antwoord op de vraag en opmerking van mevrouw Busger van 9/5

Geachte mevrouw Busger,

1. Naar aanleiding van uw vraag over natuurbehoud.
Uitgangspunt voor ons moet zijn: behoud van zoveel mogelijk natuur en natuurwaarde. Het gaat dus om behouden. Dat was en is onze inzet. Dat is overigens ook gemeentelijk en stadsdeel beleid.

2. Werving begeleider dunning.
Gelukkig geeft u aan dat het inhuren van een “blesser” een “dienst” betreft. Dit kan op basis van uurtarief of door middel van een offerteverzoek aanbesteed worden.
Er is dus geen enkele reden om Klingen niet uit te nodigen. Navraag heeft ons geleerd dat de aanbestedingsregels voor inhuur van personeel, waar jullie naar verwijzen, niet zo strikt zijn zoals jullie aangeven. Deze wijze van aanbesteden op basis van uurtarief is een keuze en het hoeft dus niet op deze manier. Er komt uiteindelijk een plan per bosvak voor eerste dunning.
De aanbestedingsregels laten toe om op basis van een offerte een dienst 1 op 1 opdragen tot een hoogte van € 50.000,=.
Wij gaan er vanuit dat jullie ook op de hoogte zijn van bovenstaande.

Het is ons inziens geen aanbestedingskwestie en snappen daarom niet waarom niet gekozen wordt voor Simon Klingen. Hij had namelijk wel onze voorkeur (en ook van de VVE en Vrienden van de Sloterplas) en hij had ook de voorkeur van een groot deel van de commissie. Waarom valt de keuze dan niet op hem? Is het juist niet de taak om door te gaan met de wensen van de commissie en burgers?

Wij zouden het erg op prijs stellen van u te vernemen wat de motivatie is om deze wens niet te kunnen/willen inwilligen?


Vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark,

 
 

10/5/2018
We hebben een reactie gestuurd op het peilbuizenplan. We zijn eigenlijk teleurgesteld, zie onze reactie:

Geachte mevrouw Busger,

Hierbij onze reactie op de stukken betreffende de peilbuizen.

Het lijken ons wat weinig buizen en de locaties lijken willekeurig gekozen. We vragen ons af of je op deze wijze een goede indruk krijgt van hoe nat of niet nat het is op deze plekken en andere plekken. We hebben met name twijfels omdat de eerder afgenomen steekproef van het Bodem Advies Team (BAT) aangaf dat op sommige plekken, een meter van elkaar, de grond het water al anders verwerkt: de ene plek bleef nat en de plek een meter daarnaast niet. Bovendien bestond de bodem van de ene plek uit zand en klei en de plek van één meter ernaast had weer een andere samenstelling. Het genoemde monitoren van de afvoer van water is dan weinig informatief.

Peilbuizen in de paden lijken ons geen goed idee.

Mochten de peilbuizen alleen zijn om de grondwaterstand en het verloop daarvan in de oost-west richting van het park te registreren dan valt ons op dat er geen rekening is gehouden met aanwezige drainage en aanwezige afvoersloot. De gegevens zullen hierdoor vertekend zijn.

Verder komt het op ons niet echt serieus over als iemand op een stadskaart wat puntjes zet.
Een stadskaart waar ook nog eens niets van klopt.
Dat wordt nog minder als hij de asfaltpaden beton noemt.
Met de bijgevoegde coördinaten kunnen wij natuurlijk niets.
Maar als die van de stadskaart zijn genomen dan kloppen ze waarschijnlijk niet.

Het lijkt ons verstandig te wachten met het bepalen van de peilbuizen tot de inmeting voltooid is.
Als de landmeter goed werk heeft verricht staan daar afvoerbuizen en lozingspunten van de drainage op.
Daarnaast geven de hoogtematen een houvast voor een deskundige om een zinvol peilbuizenplan maken.
Naast de helling van oost naar west zijn ook hellingen en hoogteverschillen in de noord-zuid richting.

We zijn benieuwd.

Verder:
U krijgt nog van ons degene die voor ons deel gaat nemen aan de groep die het dunnen gaat begeleiden.

Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark,

 
 

9/5/2018
Antwoord van mevrouw Busger

Beste Buren,

Bedankt voor de input op het vraag naar de kennis en competenties voor de begeleider van de dunning. Deze nemen we mee.
Ik heb één vraag over jullie suggestie voor ervaring met natuurbehoud, om verwarring over terminologie te voorkomen. Wordt daarmee hetzelfde bedoeld als natuurbeheer, gericht op het behouden van die natuur of misschien nog iets anders specifiek?
Wat de procedure betreft. Wij huren een blesser in en moeten daarbij voldoen aan de aanbestedingsregels voor de inhuur van personeel. Het advies dat Simon Klingen heeft gegeven betrof een dienst en daarvoor gelden andere aanbestedingsregels.

Met vriendelijke groet,

Anouk Busger op Vollenbroek


 
 

3/5/2018
Er is ons gevraagd naar onze voorkeuren betreffende de man/vrouw die samen met ons de te kappen bomen voor het dunnen gaat bepalen.
Verder onze reactie op de mededeling dat Simon Klingen niet ingehuurd kan worden vanwege het aanbestedingsbeleid.

Geachte mevrouw Busger,

Hierbij onze voorkeuren voor de vrouw/man die gezamenlijk met de belanghebbenden de te kappen bomen voor het dunnen gaat bepalen.

Onafhankelijk
Ervaring op het gebied van dunnen
Ervaring met natuurbehoud
Vakkundig
Ervaring met het in overleg met bewoners/omwonenden (ook tot tevredenheid van hen) bepalen van de te kappen bomen voor het dunnen
Goed uit kunnen leggen
Geduldig
Empathisch
Betrokken

Overigens blijven wij van mening dat Simon Klingen de aangewezen persoon hiervoor is.
Hij heeft onze voorkeur en hij had ook de voorkeur van een groot deel van de commissie.

Zoals we ook al in onze brief, punt 2, aan de commissieleden hebben geschreven vormt het aanbestedingsbeleid hiervoor geen belemmering. (zie bijlage)
Op basis van een offerte mag het stadsdeel een dienst 1 op 1 opdragen tot een hoogte van € 50.000,=.
Pagina 22 van https://www.amsterdam.nl/publish/pages/597040/inkoop_en_aanbestedingsbeleid_van_de_gemeente_amsterdam_versie_1_januari_2018.pdf

Het lijkt ons sterk dat de heer Klingen voor dit bedrag geen uitleg en met omwonenden een gezamenlijke eerste fase van de dunning kan bepalen.

U krijgt nog onze reactie op de vraag wie namens ons in de blesgroep gaat deelnemen en ook nog op de voorgestelde locaties van peilbuizen.


Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark

 
 

26/4/18
Gisteren was het eerste overleg over het vervolg sloterpark oost, in het kort:

De besluitvorming over het Sloterpark Oost is inmiddels een maand geleden.
Inmiddels heeft op 25 april jl. een vervolgafspraak plaatsgevonden met de leden van de Begeleidingsgroep Sloterpark Oost en de gemeente. Het doel was:
1. kort terugblikken en te bezien waar we nu staan met het plan voor Oost; en
2. vooruit kijken om na te gaan welke stappen nu als eerste genomen zullen worden.

Aanwezig van de gemeente waren: Anouk Busger op Vollenbroek (omgevingsmanager), Mattijn den Heer (projectleider), GertJan van Stuivenberg (projectmanager ) en Patrick Tramper (opdrachtgever).

1. Terugblik
Door ons werd aangegeven dat het proces tot nu toe veel irritaties, tijd en energie heeft gekost omdat er ons inziens de waarheid niet altijd werd verteld, belangrijke zaken niet werden vermeld of verdraaid etc. De opdrachtgever beaamde dit. Hij gaf aan dat hij begreep dat het proces tot nu toe zeer lastig is geweest en dat hij blij was met de protesten uit de buurt waardoor de gemeente heeft beseft dat het anders moet. De opdrachtgever gaf aan dat het vervolg anders zal verlopen. Beloofd werd aan ons dat de begeleidingsgroep betrokken wordt bij de uitvoering van de plannen en dat er vanuit het project open en transparant gewerkt zal worden. De opdrachtgever snapte dat het vertrouwen beschadigd is en hoopt door de nieuwe houding dit vertrouwen weer terug te krijgen.

2. Plannen nabije toekomst
Er worden twee acties op korte termijn genomen:
a. plaatsen van peilbuizen voor het geohydrologisch onderzoek en
b. inhuren van een onafhankelijk blesser en samenstellen van een blesgroep.

Ad. A. Peilbuizen
De gemeente heeft een tekening (hier) aangeleverd waarin aangegeven is waar de peilbuizen komen. Wij zullen nog wel bij hun aangeven dat het ons wat weinig buizen lijken en ons afvragen of je op deze wijze een goede indruk krijgt van hoe nat/niet nat het is op deze plekken. We hebben met name twijfels omdat de eerder afgenomen steekproef van het Bodem Advies Team (BAT) aangaf dat de grond zich op sommige plekken een meter van elkaar al anders het water verwerkt: de ene plek bleef nat en de plek van een meter daarnaast niet.
Het gehele onderzoek gaat een jaar kosten: men wil alle vier de seizoenen volgen. Wel zal in oktober/november 2018 de eerste voorlopige uitslagen bekend zijn omdat de maanden augustus en september (volgens de projectleider) maanden zijn die een goeie indicatie kunnen geven over hoed de bodem het water verwerkt. Ook zullen dan al mogelijke oplossingen aangegeven worden voor de aanpak van de wateroverlast.

Ad. B. Blessen (Het aangeven van bomen die gekapt worden om een bosvak te dunnen en zo andere bomen beter tot ontwikkeling te laten komen.)
De opdrachtgever wil geen blesser van de gemeente om alle schijn van verstrengeling te vermijden. Wij droegen Simon Klingen aan (De man die de second opinion heeft gedaan).
De opdrachtgever gaf aan dat zij hem niet in kunnen huren i.v.m. het aanbestedingsbeleid. Wij hadden al eerder een mail naar de gemeente gestuurd dat zij dat wel kunnen als je kijkt naar hun eigen regelgeving en wij zullen dit wederom aangeven.
Daarnaast moet een blesgroep samengesteld worden: drie personen vanuit de Begeleidingsgroep en verder anderen die zich aanmelden. Idee is om de groep niet te groot te maken.
Men wil
nog voor de zomer de eerste stap met blessen te maken: juist als de bomen in volle bloei zijn kan goed gekeken worden welke bomen het goed doen en welke minder.
Het blessen zal een meerjarenplan zijn.

 
 

26/4/2018
Als het goed is hebben alle mensen die een inspraakreactie hebben gestuurd een bericht gehad van het stadsdeel over de stand van zaken. Hieronder afgebeeld.
Wat opvalt is dat men schrijft dat het plan unaniem is vastgesteld.
Dat is natuurlijk maar ten dele waar want daar is nog heel veel aan vooraf gegaan. Het is dan ook vastgesteld met de nodige kanttekeningen.
Er is namelijk ook gezegd dat het plan in overleg met belanghebbenden nader uitgewerkt moet worden.
Geen woord hierover!
Het vaststellen is onder druk gebeurd (laatste vergadering en dreiging om geen geld te krijgen).
Er volgt nog overleg, dus we wachten nog even af hoe dit vervolg wordt.

Mail van stadsdeel aan insprekers.:

Geachte Buren,

Ik ben blij dat het herstel van het Sloterpark Oost kan beginnen. De bestuurscommissie van Nieuw-West heeft unaniem ingestemd met het inrichtings- en beheerplan. Nu kunnen we de volgende stap zetten naar een vernieuwd Sloterpark Oost. De insprekers op de plannen wil ik nog formeel op de hoogte stellen van wat er is besloten en wat er gaat gebeuren.

Wat is er nu besloten?
Er ligt nu een inrichtingsplan voor het gebied dat uitgangspunt is voor het toekomstige park. De bestuurscommissie heeft besloten de eerder voorgestelde aanleg van nieuwe paden niet over te nemen. Deze nieuwe paden waren voor de meeste insprekers niet wenselijk.
Ook heeft de bestuurscommissie besloten de bosvakken te gaan dunnen aan de hand van een beheerplan. Dat staat dit najaar op de planning. Tevens start onderzoek naar de oorzaken van de hardnekkige wateroverlast in het park. Het onderzoek moet uitwijzen hoe die wateroverlast kan worden teruggedrongen en wat dat vervolgens betekent voor de bomen. De uit te voeren maatregelen worden eerst voorgelegd aan de stadsdeelcommissie.

Wat gaat er gebeuren?
Voor het dunnen wordt een zogeheten blesgroep in het leven geroepen. Deze groep zal bestaan uit verschillende deskundigen en een afvaardiging van de parkgebruikers. De groep zal per bosvak kijken waar en hoe ruimte gemaakt kan worden zodat de geselecteerde bomen goed kunnen doorgroeien. De blesgroep zal onder leiding staan van een onafhankelijk boomdeskundige blesser.

Wat kunt u doen?
U kunt zich in de loop van het voorjaar aanmelden voor deelname aan de blesgroep. Het moment waarop dat kan zullen we breed bekendmaken.
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarin kunt u de ontwikkelingen rondom het Sloterpark volgen. Aanmelden kan op www.amsterdam.nl/sloterpark.

Met vriendelijke groet,

Anouk Busger op Vollenbroek
Omgevingsmanager

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu