20190113 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20190113

Artikelen
 

13 januari 2019

Beste Buren,


Wel wat laat maar eerst de allerbeste wensen voor 2019.
Een groen en rustig parkjaar gewenst.
Wij beginnen optimistisch.

Opruimers bedankt!
Terugblikkend willen we allereerst alle opruimers bedanken.
Wat een werk. Vuilniszakken vol rotzooi slepen deze vrijwilligers uit het park.
Maar ook de wandelaars en zelfs sporters die niet te beroerd zijn om iets op te rapen en in de eerstvolgende prullenbak te gooien.
Waar er helaas weer minder van zijn, zie verderop.
Zo durven wij nu te beweren dat het park schoner is dan de omliggende wijken.

Inrichting en beheer Sloterpark Oost, wat een jaar!
Met z'n allen hebben we zo'n 1500 bomen gered in het Sloterpark Oost en de onnodige paden voorkomen. Meer dan 200 inspraakreacties, de grootste opkomst bij een commissievergadering ooit, 12 insprekers. Goede moties. Om praktische (laatste commissie) en geldredenen is dan een plan voor Sloterpark Oost vastgesteld dat, omdat het een uur voor de besluitvormende vergadering pas gepubliceerd werd, niemand gezien heeft. Gelukkig ligt er een motie dat het een basis voor verder overleg moet zijn. Ook is helaas het volledig belachelijke plan van aanpak dunning vastgesteld. Ook hier helpt een motie dat dunnen in overleg met de bewoners moet plaatsvinden ons verder. Het blessen is ook daadwerkelijk gebeurd met veel bewoners samen, na behoorlijk aandringen, met de door de commissie, door ons en door anderen gewenste deskundige.
Wateroverlast was er niet in 2018 dus we moeten zien wat de oplossing daarvoor wordt.
Een goed gesprek met Gemeentelijk Opdrachtgever en de Omgevingsmanager afgelopen woensdag geeft ons eindelijk weer enig vertrouwen dat we samen een goed totaalplan kunnen maken voor Sloterpark Oost.

 
 
 
 

Oud en nieuw
Ook hier zou iets wat een feest zou moeten zijn ook weer aanleiding is voor het aanbrengen van schade. Aan de oostzijde werden maar liefst 3 prullenbakken opgeblazen. Gelet op de gang van zaken de laatste 6 jaar zullen deze wel niet vervangen worden. Weer meer werk voor de vrijwiliigers.
Gelukkig was de Nieuwjaarsduik wel weer een feest.

Werkzaamheden oostzijde
In december zijn enkele stobben weggefreesd aan de oostzijde, vanwege een aanbeveling om stobben van iepen te rooien i.v.m. de iepziekte.
Niet helemaal waar want ook de stobben van de in 2016 onnodig gekapte linden werden gefreesd en verwijderd. Terwijl ze toch weer mooi uitgelopen waren.
Zoals gebruikelijk richtte de aannemer hierbij weer veel schade aan door onnodig over het gras te scheuren en gaten in het gras te maken. Je kan per ongeluk wat kapotmaken maar herstel het dan gewoon. Gebrek aan toezicht en controle?
Helaas werd ook de aangebrachtte grond niet goed verdicht, afgewerkt en ingezaaid. We hopen dat dat nog gebeurt. Misschien wat bloemen ter compensatie van de door het stadsdeel weggerauste narcissen?
De week daarvoor werd het riet in de poel aan de oostzijde gemaaid. Maar niet helemaal, we vragen nog na waarom niet. Ook deze zeer zware trekker met mega maaibalk vond het nodig om dwars over het grote veld te scheuren. Daarbij modder op de paden, beschadigingen en diepe sporen in het gras en gaten in de hellingen van de slootjes makend. Tja, je zou eens 2 minuten om moeten rijden. Tijdens het maaien maaide de man ook nog even een van de belangrijkste afvoerbuizen kapot van de sinds vorig jaar eindelijk werkende afwatering. Soms zou je willen dat ze niets deden.
Wij begrijpen niet dat het stadsdeel dat allemaal maar goed vindt en de schade niet laat herstellen door die aannemers.

 
 
 
 

Blesgroep Oostzijde
De bomen aan de oostkant zijn geblest. Ze zullen dit voorjaar, waarschijnlijk in februari gekapt worden.
Gelukkig heeft het stadsdeel toegezegd hierbij wel goed toezicht te houden.
Opeens was er een bericht over het blessen op de eilandjes. Alle belangengroepen waren het eens, er wordt conform eerdere afspraak niet geblest op de eilanden. Helaas is de vraag wat er nou precies aan de hand is tot op heden niet beantwoord.

Loveland nieuwe aanvraag!
Zoals u weet zijn we geen voorstander van Loveland.
Onlangs is de aanvraag voor 2019 gepubliceerd
zie hier
Tot 16 januari kan u uw zienswijze indienen. U kunt dan aangeven waarom u vindt dat Loveland niet in het Sloterpark thuishoort.
Dat kan kort (voorbeeld) of lang zoals een van onze buren ons deed toekomen. (hier)

U hoort er waarschijnlijk nooit meer wat van maar als we niet zeggen dat we het niet willen denkt men dat iedereen het er mee eens is.

De mensen die vorig jaar bezwaar hebben gemaakt hebben, na de hoorzitting, nog steeds niets gehoord van de bezwaarschriftencommissie. Dit moet volgens de wet binnen 6 weken na bezwaar, eventueel na melding (wat ze niet gedaan hebben) verlengt tot 12 weken.
We zijn ondertussen 5 maanden verder. Bezwaarmakers vinden dat NieuwWest niet zo met zijn burgers om moet gaan.


Kletspraattrofee 2018
Na winst vorig jaar voor het duo Jan Hendrik en
Ronald (Frieling en Buiting) met hun leugens over de hoeveelheid en de kwaliteit van de te kappen bomen was het voor dit jaar makkelijk. De winnaar is:
Ronald Buiting (wederom)
nu met de opmerking in zijn aangepaste inrichtingsplan waarin hij nu schrijft over het rapport van de Bomenwacht (over de korte levensverwachting van de bomen waar hij eerder mee dweepte "het kan niet anders" toen hij bijna 2000 bomen wilde kappen):
Aanvullend onderzoek van Buiting Advies nuanceert de conclusies van de Bomenwacht en zet in op het verbeteren van een groot deel van de bossen door een gerichte dunning uit te voeren.

Sjonge jonge wat kan die man lullen. En in het bijbehorende plan van aanpak dunning liet
hij dan gewoon weer hele bospercelen verdwijnen.
De 2e plek, met grote afstand, was voor stadsdeel Nieuw West en Mauer die zeiden dat de lange opbouwtijd voor Loveland in het Sloterpark nodig was vanwege de droogte. Dat was natuurlijk ook grote flauwekul.


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu