20180727M - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20180727M

Artikelen
 

27 juli 2018

Beste Buren,
Dagelijks genieten we weer van het park.
Maar toch vinden wij dat het park er veel netter uit kan zien.
Het hoeft heus geen aangeharkt tuintje te worden, juist niet, maar gewoon heel & schoon.
Dagelijks Bestuurder Bobeldijk vertelde ons vorig jaar dat er maar liefst 6 mensen extra met het park bezig zijn.
Waarschijnlijk op kantoor. Buiten is er nog niet echt veel van te zien. Hopelijk komt er wat goeds uit.
In afwachting daarvan lijkt het soms alsof het dagelijks beheer is stilgelegd, al wordt een aantal zaken gelukkig nog wel gedaan.

Het ontbreekt aan goed beheer en onderhoud. Dat wordt onderkent door het stadsdeel en komt volgens hen door geldgebrek.
Prangende vraag hierbij is: waarom ga je zaken veranderen als je ze niet kan onderhouden?
Wij overwegen een Beheergroep Sloterpark op te richten.

We zijn begonnen met een inventarisatie van zaken die zoal (zijn) blijven liggen.

Heeft u ook zaken in of in de directe omgeving van het park die maar blijven liggen, waar u vragen bij heeft of waarvan u zich afvraagt waarom iets gedaan is of waarom iets is verdwenen.
Stuur een mail met omschrijving en foto van de situatie, het gebrek of knelpunt.
BurenSloterpark@outlook.com

Wij maken een samenvatting en gaan dat bespreken met NieuwWest.


Piet Wiedijkpark en verder naar het zuiden
Naar aanleiding van de kapvergunningaanvraag voor 27 bomen hebben we het stadsdeel gevraagd wat de plannen zijn.
Niet echt een antwoord op deze vraag, wel kregen we de kapvergunning toegestuurd waar e.e.a. in staat.
Een buurtbewoner meldde dat er voorlichting is geweest. Prima!
Dat er bomen worden gekapt om waterpartijen te vergroten als watercompensatie voor het dempen van water voor het westtangent is dus waar.
Na bestudering van de kapvergunning blijkt dat ook hier weer eens dezelfde fout wordt gemaakt. De kapvergunning betreft 3 gebieden en die worden dan geclusterd in 1 vergunning en gepubliceerd op 1 postcode. Dat houdt in dat een aantal mensen die hun woonomgeving in de gaten houden de vergunning gewoon niet te zien krijgt omdat de afstand te groot is. Dat is al vele malen gebeurd met als knaller vorig jaar het geval waa
r gewoon voor het hele stadsdeelgebied slechts één kapvergunning werd aangevraagd op één postcode voor het kappen van 547 bomen.
Dit blijft steeds gebeuren ondanks meerdere toezeggingen van Bobeldijk. Laatst nog in zijn brief aan Roel van Duijn. De te kappen bomen staan op deze 3 prenten: Wiedijkpark,  Nw Sloten Zuidoost, Nw Sloten Zuid
We hebben maar weer eens een klacht tegen deze werkwijze van clusteren in een vergunning ingediend.

Maaien
We hebben nog geen antwoord gekregen hoe het nu zit met het maaien in het park.
Antwoord geven is en blijft een probleem voor NieuwWest.
Volgens ons wordt het maaien elk jaar slechter en minder.
Aan de oostkant ziet het er nu eindelijk redelijk uit, aan de Oost- en Noordoever is pas deze maand voor het eerst gemaaid. De strakke gazons aan de noordoever zijn dus nu "lang gras". De rotonde werd wel, maar de bermen niet gemaaid, je zou andersom verwachten.
We weten niet of het de bedoeling is dat het er zo slordig uit ziet, bijvoorbeeld door een ander maairegime, of dat de aannemer er een zooitje van maakt.
Het kan zijn dat NieuwWest iets gewijzigd heeft, maar dan voor de zoveelste keer minder.
Is er misschien iemand bij NieuwWest die elk jaar wat gebieden die gazon zijn schrapt en besluit daar minder vaak te maaien?
Men vergeet echter dat door grote velden hoog gras te laten het gebruik van deze velden beperkt wordt. Wij vinden, als men voor hoog gras kiest, dat dan wel de eerste halve meter langs de paden wel vaak gemaaid moeten worden. Dat voorkomt overgroeing van het pad en maakt duidelijk dat het hoge gras een keuze is en dat men niet vergeten is te maaien.
We overwegen ondertussen een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur en het maaibeleid op te vragen.

Mystic Garden
We hebben heel veel klachten ontvangen over de geluidsoverlast door Mystic Garden. Ook op twitter werd er veel geklaagd.
Het gedreun moet ons inziens in ieder geval ophouden. Dat kun je een buurt niet aandoen. Ban de Bas wat ons betreft.
Verder verbazen wij ons telkens over hoeveel vrijheid de organisatoren krijgen. Veertien dagen maar liefst mochten ze in het park aan de gang.
Ze mogen met spuitbussen in de weer en verfstrepen op paden en in het groen zetten. Ook zijn de geluidsnormen weer overschreden. Dit jaar werden tie-wraps (plastic bindbandjes) waarmee de hekken aan elkaar gezet doorgeknipt en velen zijn op de grond gevallen. Er is opgeruimd maar er zijn er toch ook blijven liggen.

Overleg met Stadsdeel, Beheerplan
We waren ontevreden over de voortgang en de inhoud van het overleg met het stadsdeel over de opknapbeurt Oost. We zaten aan tafel met inhoudelijk niet op de hoogte zijnde ambtenaren die ook nog eens niet beslissingsbevoegd zijn. Daarnaast gaat het heel erg traag en is de aanpak ad hoc-kerig. Naar aanleiding van onze zorgen is er een overleg ingelast. Dit keer met de Ambtelijk Opdrachtgever en de Gebiedsmanager. De Gebiedsmanager is eigenlijk de opdrachtgever maar heeft daarvoor een Ambtelijk Opdrachtgever aangesteld. Die heeft weer een procesmanager, een omgevingsmanager en een technisch projectleider aangesteld. De gebiedsmanager houdt zich samen met een stel gebiedsmakelaars bezig met wat er moet veranderen. Ze gaan daarvoor de buurt in en maken dan een gebiedsplan. Ook voor het Sloterpark gebeurt dit nu. Stelt u zich eens voor, het ene plan is nog niet uitgevoerd of het volgende wordt al bedacht. En de manier waarop vinden we enigzins bedenkelijk. Men gaat mensen in het park vragen wat er moet veranderen. Passantencliëntelisme noemt een Buur dat. Gelukkig zal het plan toch ergens aan de bewoners moeten worden voorgelegd.
De nieuwe inrichting van Oost is dus een verandering en valt daardoor onder de Gebiedsmanager. Het grasmaaien en onderhoud niet. Er is dus een omgevingsmanager Sloterpark maar die gaat niet over het beheer. Wij vinden dat onbegrijpelijk.
We hebben ook aangekaart dat het grootste probleem eigenlijk het beheer is. Dat er een beheerplan moet komen, zoals beloofd bij de behandeling van het bestemmingsplan in het voorjaar van 2017. Een beheerplan waarin je per gebiedje aan moet geven hoe je wilt dat het er uit ziet en wat je aan onderhoud doet. Daarin kun je ook wat je aan herstel/vernieuwingswerk moet doen meenemen. We hebben even een concept voorzetje gemaakt. concept voorbeeld beheerplan Men was bereid hier aan mee te werken en mee over na te denken. Daar zijn we heel blij mee. Wordt dus vervolgd.
Zeer groot probleem hierbij is dat er geen geld is voor beheer. Wat wij vreemd vinden is dat er steeds geld is voor leuke nieuwe dingen en projecten maar onderhoud en beheer er minder toe doen.
We gaan hiermee aan de slag en houden jullie op de hoogte Het doel blijft: te komen tot én een goed park, én goed onderhoud.

Blessen te dunnen bomen
Voor de oostzijde is Simon Klingen gevraagd offerte uit te brengen. Hij heeft aangegeven graag een grotere rol te willen spelen dan alleen het blessen. Wij zien dat wel zitten. Voorzitter van het overleg, plantoetser of adviseur, prima. Helaas liep het stadsdeel in het overleg hier nog niet echt warm voor. We hebben nog voorgesteld de omgevingsmanager en de procesmanager hiervoor in te leveren maar dat viel niet in goede aarde. Hopelijk gaan ze met Klingen om de tafel zitten om tot iets werkbaars te komen.

Linden van Roel (slot)
Naar aanleiding van de brief van het stadsdeel over de gekapte linden in Sloterpark Oost vroeg een Buur ons of we het verhaal in de brief (zie vorige mailing) geloofden. Het antwoord is nee. Het stadsdeel heeft geen enkel bewijs geleverd dat deze bomen niet nog tientallen jaren mee konden. Wij denken dat de bomen nog wel lang mee hadden gekund, waar we overigens ook geen bewijs voor hebben. Omdat we de bomen er niet mee terug krijgen heeft inhoudelijk proberen te weerleggen wat geschreven is geen zin.
Grootste winst was natuurlijk de opmerking van Bobeldijk dat het niet zo had mogen en nooit meer mag gebeuren. Helaas moeten we dit, door de gang van zaken bij de de hiervoor beschreven kapvergunning Wiedijkpark e.v. nu alweer bij zijn andere loze beloften plaatsen.

Loveland
Het volgende overlastgevende festival is Loveland. Dit jaar volgens de vergunningsaanvraag 2 dagen (11 en 12 augustus).
Er is tijdens Mystic Garden voor gefolderd. (Iets wat in Amsterdam overigens verboden is.)
Helaas verdwenen er folders in het groen. Jammer, net nu Loveland met een opruimactie de eerste kleine stap op het gebied van sociaal gedrag heeft gezet.
Een van de Buren was ziedend toen hij hoorde dat het 2 dagen ging duren en heeft gevraagd of dat allemaal zo maar kan, na het sturen van maar liefst 2 herinneringen heeft hij eindelijk informatie gekregen. Hier te lezen.
De publicatie van de aanvraag hebben wij toendertijd snel gezien, maar het was ons toen ook niet opgevallen
dat het nu opeens 2 dagen werd.
Wat ons opviel in het antwoord aan Buur is dat het stadsdeel ook meewerkt aan de marketing van Loveland. Ook in publicaties.
Er is overigens nog geen vergunning. Die komt weer op het allerlaatste moment. U kunt wel invullen waarom.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu