20181110 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20181110

Artikelen
 

10 november 2018

Beste Buren,
U heeft al heel lang niets van ons gehoord.
We waren dan ook redelijk tevreden met hoe het ging.
En het kost veel tijd om alles te blijven volgen. Vorige week 146 APV vergunningen en tientallen omgevingsvergunningen. Weer heel veel bomen gekapt in het stadsdeel.

Beheergroep Sloterpark
Wij hebben nog steeds plannen voor een beheergroep. Het ontbreekt gewoon aan goed beheer en onderhoud. De nieuwe plannen krijgen zonder fatsoenlijke onderhoudsbudgetten geen reële kans.
We zijn nog bezig met een inventarisatie van zaken die zoal (zijn) blijven liggen, dit kost veel tijd.
Heeft u ook zaken in of in de directe omgeving van het park die maar blijven liggen, waar u vragen bij heeft of waarvan u zich afvraagt waarom iets gedaan is of waarom iets is verdwenen.
Stuur een mail met omschrijving en foto van de situatie, het gebrek of knelpunt.
BurenSloterpark@outlook.com
Wij maken een samenvatting en gaan dat bespreken met NieuwWest.

Kapvergunning Piet Wiedijkpark en verder naar het zuiden
We hebben 8 augustus antwoord gekregen op onze klacht (zie 27/7) dat voor 3 gebieden die kilometers uit elkaar liggen slechts 1 kapvergunning wordt gegeven. Niet alle bewoners kunnen die te zien krijgen. Het stadsdeel heeft toegezegd alsnog "verbeterd" te gaan publiceren. Dat is tot nu toe niet gebeurd. De zoveelste loze belofte?

Maaien
We hebben via via het maaibestek gekregen. Het maaibestek is in percelen aanbesteed. We gaan eens uitzoeken hoe het werkt en wat de eisen zijn.

Steiger in de sloterplas?
Het Waterschap heeft een vergunning verleent voor een steiger in de Eastonstraat. Water in de Eastonstraat? Beetje vaag. Waarom kan de overheid niet duidelijk publiceren.
Na enig zoekwerk blijkt dat de onderzoekssteiger? en drijvend eiland in de Sloterplas nog 4 jaar langer mogen blijven liggen. Dat zal dan wel het onderzoek naar de schelpjes zijn.

Overleg met Stadsdeel Sloterpark Oost, Beheerplan
Er zijn weer 2 overleggen geweest met het stadsdeel. Daar is nog niet veel uit voortgekomen. Ondertussen is er wel een begin gemaakt met de blesgroep, zie hierna.
Bijzonder teleurstellend was de mededeling dat het beheerplan zo als wij het voorstellen niet kan in het "systeem" van Amsterdam. Tja, een echt beheerplan past niet in het systeem van niets of weinig doen, dus dat klopt. Of wordt hier een eerste barricade opgeworpen voor de plannen van de buurt?
Dat is dan ook precies onze angst. Wij blijven het vreemd
vinden dat er steeds geld is voor leuke nieuwe dingen en projecten maar onderhoud en beheer er blijkbaar minder toe doen.
Verder is er een planning gepresenteerd, die door nog grote onduidelijkheden gelijk de prullebak weer in kon.
Ronduit stuitend was de presentatie van een "definitief en vrijgegeven" plan voor de aannemer hoe om te gaan met de Flora en Fauna. In dit plan werd gewoon uitgegaan van het kapplan van leugenaar Buiting. Inclusief het kappen van hele bosvakken. U begrijpt dat dit bij ons intern tot grote commotie heeft geleid. Dat alle geleverde strijd voor niets is geweest omdat "men" toch gewoon doet wat men wil. Gelukkig werd het plan na
in de vergadering gestelde vragen meteen ingetrokken, onder excuses.

Blessen te dunnen bomen
Zoals u weet is voor de oostzijde met Simon Klingen een akkoord bereikt voor het blessen. Simon vindt het belangrijk dat de blesgroepleden iets weten van blessen, dunnen en bomen en hun groei. Ondertussen zijn er 3 sessies geweest met de omwonenden die hiervoor hadden opgegeven. We weten nu heel veel meer. Van licht- en schaduwbomen. Over snelle en langzame groeiers. Over kroonomvang en stamdiameter. Over kroonrand en groeikans. Over onze taaie rakkers, de eiken, in het park en dat die ook nog eens ecologisch interessant zijn. Over toekomstbomen en bomen die het niet gaan redden. In de laatste sessie zijn we wezen kijken in het Amsterdamse Bos waar de beheerders wat actiever zijn geweest op het gebied van dunnen dan onze beheerders. Langzaam maar zeker is er ook een beeld ontstaan wat we met zijn allen wel willen en waar we het nog niet over eens zijn.  We gaan vooral voorzichtig dunnen. Vooral niet te veel in een keer. Verder willen we ook een bosgevoel. Dus niet teveel dichte begroeiing langs de rand maar dat je gewoon het bos in kan kijken. Hoe gaan we de dunning doen? Kappen of ringen? De Buren zijn voorstander van ringen, de bast wordt dan over een strook weggehaald, de sapstromen stoppen en de boom gaat dood. Dat duurt een tijdje tot wel enkele jaren. De naaststaande bomen kunnen dan al een deel weer opvullen. Dood hout heeft dan weer een ecologische functie. Mocht er gezaagd gaan worden wat ons betreft de bomen lekker laten liggen. Misschien aan de randen van de vakken of plekken waar je er goed bij kunt wel opruimen, dat hout kun je dan gebruiken.
Simon heeft met enkele omwonenden de toekomstbomen gemarkeerd. Dat zijn de bomen die je zeker wil behouden. Goede, sterke, markante of bijzondere bomen. De volgende stap is het aangeven van enkele mindere bomen die weg kunnen om de toekomstbomen zich nog beter te kunnen laten ontwikkelen, het blessen.
Deze week was er nogal wat commotie ontstaan over een tekst in een publicatie van het stadsdeel over het dunnen. Daarin werd geschreven dat de bomen rondom de toekomstbomen verwijderd worden. Dat is niet zo. Er worden alleen
bomen die de toekomstbomen sterk hinderen in hun groei gekapt. Het gaat daarbij om een beperkt aantal bomen, het merendeel van de bomen blijft gewoon staan. Over een jaar of zes zal worden gekeken of de nu gekozen toekomstbomen dan opnieuw om ruimte vragen. De publicatie is gelukkig aangepast.

Loveland
We hebben gevraagd waarom de vergunning zo laat verleend is. Het stadsdeel heeft hier geen afdoende antwoord op gegeven. Dit bevestigt het vermoeden dat de vergunning met opzet zo laat mogelijk is verleend. Een van de grote problemen is dat je als omwonende geen bezwaar kunt indienen. Dat kan wel, maar het bezwaar wordt niet behandeld voor aanvang van het evenement. Bij ons weten hebben 2 buren in de bezwaarperiode bezwaar gemaakt. Na een ontvangstbevestiging hebben ze niets meer gehoord. Het is toch al weer 3 maanden geleden. Zo gaat Amsterdam dus om met de bezwaarschriften op evenementenvergunningen. Volgens een van de buren past dit in het beeld dat de gemeente niet geïnteresseerd is wat omwonenden vinden, maar wel alle medewerking verlenen aan aannemers, organisatoren en andere ondernemers die ten koste van de openbare ruimten hun boterham willen verdienen, waar een "werkrelatie" mee is. Een relatie die ambtenaren vooral goed willen houden omdat het hun werk raakt en dat wil men graag prettig houden. De klagende burger wordt afgescheept (vaak met mooipraterij en/of flauwekulargumenten) door een communicatiemedewerker.

Evenementenvergunningen Meteo correctie
Een vrijwilliger heeft onderzoek gedaan en een hele presentatie gemaakt over de onzinnigheid van de meteo correctie. (Het bij evenementen extra decibellen mogen maken bij gunstige wind.) In overleg met de Ombudsman waren dertig vergunningverleners van grote evenementen en stadsdelen uitgenodigd voor deze presentatie bij de Ombudsman. Tien hadden toegezegd te komen. Uiteindelijk kwam er slechts 1 ambtenaar, uit stadsdeel Oost. Schandalig en schofterig.

Late vergunningverlening
We hebben het er al vaak over gehad. Amsterdam blinkt niet uit door tijdige vergunningverlening voor evenementen. We blijven het voorlopig bijhouden. Hieronder de laatste stand van zaken rondom de Sloterplas. Toch wel heel erg veel vergunningen met een vergunningverlening op minder dan 2 weken voor het evenement.

 
 
 
 

Omploegen gazons.
We kregen veel vragen over het frezen van sommige grasvelden en gazons onder andere langs het Plantijnpad en langs de Hemsterhuisstraat. Vooral waarom het gebeurt? Wij weten het ook niet. Het is ons een volledig raadsel. De meeste van de grasvelden waren er niet echt slecht aan toe. Niet iets wat je met een schepje grond en wat graszaad niet had kunnen oplossen. Wel grappig dat de gazons gebruikt door van Gelder als opslag voor de herprofilering van de Hemsterhuisstraat nu wel aangepakt werden. Iets wat de toenmalige omgevingsmanager (ook van Van Gelder) absoluut niet nodig achtte.
Ook veel klachten over het rijgedrag, het parkeergedrag en de slordige werkwijze van de aannemer. Vooral dat hij groen beschadigt, wortels omwoelt en in het groen parkeert en rondrijdt en ook daarmee schade toebrengt. Werk met werk maken noemen aannemers dat. Verder parkeert hij op het Christoffel Plantijnpad en ook nog eens onverlicht. Hallo! Opzichters, dit is wel hoofdnet fiets. En ook het vlak naast bomen parkeren, iets wat je niet wilt. Speciaal voor deze zeer slechte aannemer de poster werken rondom bomen.
Een van de buren meldt net dat het weer geldopmaaktijd is bij de gemeente. Dat zou zomaar eens kunnen.
Aan het eind van het jaar zouden budgetten moeten worden opgemaakt. En wij maar denken dat het goed zou zijn als je geld overhoudt.

 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu