Persmap - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Persmap

Oost tot 04 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Net binnen: Er wordt tot nader order toch niet meer gekapt aan de westzijde!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29-8-2017

De behandeling van het inrichtingsplan Sloterpark in de Voorbereidende Commissie is uitgesteld
zie onder kopje "inrichtingsplan"

________________________________________________________________________________________________________________

29-8-2017

De kapvergunning voor Sloterpark Oost is herroepen!
zie onder kopje "kapvergunning oost"

________________________________________________________________________________________________________________

19-8-2017

Voor enkelen is de vakantie al weer afgelopen.
In de vakantie hebben we eens gekeken naar de vergunning voor de in september 2016 gekapte bomen.
Ook hier klopt niet veel van.
We hebben alles online gezet (zie kopje "Kap september 2016")
En we hebben onze bevindingen naar het stadsdeel gestuurd  met het verzoek de kapwerkzaamheden te staken en een second opnion voor alle bomen uit te laten voeren.

__________________________________________________________________________________________________________________

 
 
 

Buren,

De Vereniging huiseigenaren Slotervaart heeft een second opinion aangevraagd voor de bomen ten oosten van het Christoffel Plantijnpad.
Dat rapport is gereed en wij hebben het mogen ontvangen.

De conclusies uit dit rapport zijn:

• De bomen hebben een redelijke tot goede conditie
• De bewortelbare ruimte vormt geen belemmering voor een hoge leeftijdsverwachting
• Een drietal bomen heeft op grond van wonden en/of takaanhechtingen een verminderde toekomstverwachting
• De bomen hebben een duurzaam goede levensverwachting

Verderop in het rapport:
De bomen hebben een geschatte theoretische gemiddelde eindleeftijd van 100 - 150 jaar.
De bewortelbare ruimte is voldoende voor de bomen om hoge leeftijden te kunnen bereiken.
De geschatte feitelijke leeftijdsverwachting van de bomen is tenminste nog 50 jaar.

Dit werpt een nieuw licht op hetgeen verteld is door de heren Frieling en Buiting.
Wederom blijkt dat zij verkeerde informatie hebben verstrekt.

Het gehele rapport kunt u hier downloaden

___________________________________________________________________________

 
 

De Bomenwacht heeft alleen het bovenste groepje onderzocht.
Hun conclusie is anders dan dit rapport.
Het VTA onderzoek van 2013 had wel aangegeven dat de conditie van de bomen goed was.

Dit houdt in dat de bomen in 2013 de conditie goed hadden, in 2015 matig met een verwachting van 5 - 10 jaar, en nu wel tot 50 jaar.

Het
leek ons daarom zinvol het stadsdeel te verzoeken voor het hele park een second opinion te laten doen.

Daarnaast is ook de kapvergunning volkomen ongeloofwaardig geworden, dus we verzoeken ook die in te trekken.

  • Hieronder ons verzoek aan het stadsdeel.

  • Daaronder ter illustratie de motivatie van de kapvergunning.


_______________________________________________________________________________________________
Ons verzoek:


 
 

Geachte heren van het dagelijks bestuur,

Van de Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart hebben we de rapportage Toekomstverwachting over de bomen ten oosten van het Christoffel Plantijnpad mogen ontvangen.
Dit rapport onderbouwt onze mening dat de geplande kap van deze bomen volstrekt onnodig is. Want waarom moeten goede bomen, die van grote waarde zijn voor het milieu, de leefbaarheid van de omgeving, de vogels en andere organismen etc. gekapt of verplaatst worden? Het projectteam gaf steeds aan dat de kap nodig is omdat de bomen slecht zouden zijn of in natte grond zouden staan. Deze redenen zijn door het nieuwe rapport ontkracht en wij kunnen dan ook alleen maar concluderen dat de enige reden voor de kap puur ten behoeve van het inrichtingsplan Sloterpark is. Tot nu toe is er geen burger geweest die gevraagd heeft om een herinrichting van het park, wel is er de laatste tien jaar regelmatig gevraagd om een effectief onderhoudsplan. Doordat nu blijkt dat er geen enkele noodzaak is om deze bomen te kappen verzoeken we u dan ook deze bomen te laten staan.
Dit grote aantal maakt een substantieel deel uit van de kapvergunning Sloterpark Oost. Wij verzoeken u dan ook deze vergunning in te trekken. De hele motivatie bij deze vergunning, waar sprake is van slechte bomen en noodzaak, is nu vervallen. Ten eerste omdat, zoals toegegeven door dhr. Buiting op de inspraakavond, ook vele goede bomen gekapt gaan worden ten behoeve van het ontwerp. Ten tweede omdat met de constatering nu, dat ook de bomen ten oosten van het Plantijnpad niet slecht zijn, de meeste van de bomen die gekapt zouden gaan worden niet slecht zijn.
Mede gelet op het feit dat beide kapvergunningen voor het Sloterpark vanwege verkeerde wijze van publicatie onrechtmatig verkregen zijn, ze niet compleet zijn en onjuiste aantallen bevatten had dit ons inziens al lang moeten gebeuren.

Omdat het nieuwe rapport geheel andere conclusies bevat over de conditie van de bomen dan het onderzoek uit 2015,  verzoeken wij u tevens om voor het gehele park een second opinion uit te voeren waarbij de natuurwaarde leidend moet zijn.
Uitgangspunt hierbij zou moeten zijn:
Hoe behouden we zoveel mogelijk bomen zo lang mogelijk?


Als voorbeeld waar een second opinion sowieso op zijn plaats is willen we de bomen met monumentaal karakter aan de zuidzijde van de Sloterpla
s bij de Lelylaan noemen. Die staan er prima bij maar staan ook op de nominatie gekapt te worden en het is onduidelijk waarom. Ook omdat de gegevens bij de kapvergunning niet volledig zijn.Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark,

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Hieronder de motivatie voor de kapvergunning,
het aantal is geelgemaakt omdat het niet klopte met de rest van de stukken
De gehele kapvergunning is te vinden onder het kopje kapvergunning


 
 
 
 

We hebben gereageerd op deze webpagina over de te kappen bomen in Sloterpark Oost
https://www.amsterdam.nl/projecten/sloterplas/vernieuwing/noodkap-sloterpark/aantallen-kappen/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buren in actie, een mooi filmpje
het kijken waard

Knooppunt Sloterplas

 
 
 

Onze reactie:

Geachte mevrouw, meneer,

Naar aanleiding van uw publicatie in de Westerpost (pagina 4) van 21 juni 2017 met de titel “Noodkap in Sloterpark” het volgende:

We zijn verheugd dat er niet-digitale communicatie over het Sloterpark plaatsvindt.
We zijn echter niet zo blij met de inhoud van het stuk.

In de 2e alinea “Sloterparkplan west en oost” wordt gesproken dat op basis van het advies van de Bomenwacht bomen worden verwijderd of gesnoeid.
Dat is maar ten dele waar.
Aan de oostkant bijvoorbeeld wordt tegen het advies van de Bomenwacht in gedund. Het enige eilandje dat voldoende scoort wordt juist kaalgekapt. De bomen ten oosten van het Plantijnpad zijn helemaal niet onderzocht door de Bomenwacht maar staan wel op de nominatie gekapt te worden. Daarnaast is het plan vele goede bomen te kappen ten behoeve van het ontwerp en dat is ook niet op advies van de Bomenwacht. Waarom worden deze feiten verteld terwijl deze niet geheel of in het geheel niet kloppen?

In de 3e alinea staat de tekst “de gele stippen op de kaart zijn de bomen die dringend onderhoud nodig hebben. Door deze te snoeien wil men de bomen gezonder maken” dat is niet helemaal juist.
Vele van deze bomen staan op de nominatie gekapt te worden en op de tekening van de kapvergunning. Waarom wordt dit geschreven?
Ook raar is dat verwezen wordt naar een kaartje dat niet bijgevoegd is. Waarom is dat niet bijgevoegd?

In de 4e alinea is wordt geschreven “Voor de bomen die niet passen in het Oostelijk deel van Sloterparkplan is net een kapvergunning aangevraagd”.
Is dat niet wat voorbarig? De inspraakperiode is net afgelopen en de Nota van Beantwoording moet nog worden opgesteld.
Betekent deze aanvraag dat alle bezwaren tegen de kap van “bomen die niet passen” van tafel geveegd zijn?
Wie bepaalt dat bomen niet passen?
Is de aanvraag al gepubliceerd? Wij hebben nog niets gezien.
Houdt de nieuwe aanvraag in dat de kapvergunning van december 2016 ingetrokken is?

In de laatste alinea “Vervolg Sloterparkplan” staat dat de inspraak is afgerond. Dat is natuurlijk niet waar. Men kan geen inspraakreacties meer indienen, maar er moet nog een Nota van Beantwoording worden gemaakt en er zal nog een behandeling door de Bestuurscommissie of toch Gemeenteraad(?) zijn. Ook daar kan men nog inspreken.
Gemeenteraad met een vraagteken omdat geschreven wordt “Het plan wordt samen met de antwoorden op de inspraakreacties naar B&W gestuurd. Betekent dit dat we op de inspraakavond verkeerd geïnformeerd zijn over de vervolgprocedure? En dat de Bestuurscommissie gepasseerd wordt? Overigens hopen we wel dat niet alleen de antwoorden gestuurd worden maar juist de, geanonimiseerde, inspraakreacties. Daarin valt nu net te lezen wat insprekers van het plan vinden.

De nieuwe term “Sloterparkplan” vinden wij verwarrend gelet op eerdere naamgeving “Inrichtingsplan Sloterpark Oost”. Het lijkt weer iets nieuws.


Graag op korte termijn uw reactie .


 
 


Het plan voor Sloterpark Oost is aangepast! en vrijgegeven voor inspraak.
De inspraak termijn is helaas afgelopen.

Zie inrichtingsplan voor het plan en onze kanttekeningen bij h
et plan  

 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________

Aandacht van AT5 voor de kaalslag in Sloterpark Oost

http://www.at5.nl/artikelen/170300/omwonenden-sloterpark-boos-om-geplande-bomenkap

__________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn weer online, maar t zal even duren voor alles weer teruggezet is

 
 

22 maart 2017, er komt inspraak op de inrichtingsplan Sloterpark Oost

 
 

9 maart 2017, we hebben een verzoek om inspraak op het inrichtingsplan Sloterpark Oost ingediend

 
 

8 februari 2017, we zijn weer online, maar t zal even duren voor alles weer teruggezet is

 
 

23 januari 2017: De website is gecrasht dit is een voorlopige, oncomplete website, de oude bestanden worden zsm weer teruggeplaatst

 
 

Dit zijn de te kappen bomen volgens de tekening bij de kapvergunning
Dat is toch echt heel wat anders dan het stadsdeel had verteld
ook is de vergunning al de 22e verleend en houdt het stadsdeel er zo zijn eigen procedures en tijden op na.
Verder blijkt van de inhoud niets te kloppen, bijlagen ontbreken, tekeningen kloppen niet, rapporten zitten er niet bij, steeds andere aantallen enz. enz.
Wat nu? bezwaar maken?
Moet heel snel...........

 
 


Er blijkt in de kerstvakantie een kapvergunning afgegeven te zijn.
Geen zienswijze mogen indienen. Vreemde procedure
Een van de Buren gaat m opvragen

 
 

Een aankondiging van een aanvraag, nieuwe procedure?
Ook vreemd dat er geen zienswijze ingediend kan/mag worden.
We houden het in de gaten.

 
 

Sinds 29 november staat het plan voor de nieuwe inrichting voor het Sloterpark Oost online
Hier staat het plan

 
 
 
 

8-10-2016
De aannemer laat zijn rijplaten gewoon een paar weken liggen
Ja, het Sloterpark is een ideale opslagplaats

 
 
 
 
 

Het gebruik van rijplaten is een goede zaak om het gras te beschermen
Maar weinig zinvol als je bij het opladen grote happen gras mee neemt.
Prutsers

 
 

21-9-2016
Na een paar dagen heeft het stadsdeel de vergunning gevonden.
We hebben 'm opgezocht
Lees de omschrijving
en huiver:
Omgevingsvergunning voor een terrein nabij Christoffel Plantijnpad nr. 3
geen woord over kappen of Sloterpark
En geen voorlichting en geen briefje de buurt in
typisch NIeuw-West? Kwade opzet?

 
 
 

16-9-2016
Er wordt opeens volop gekapt in het park.
Niemand in de buurt weet iets van een kapvergunning!
De Buren zijn zeer verontwaardigd!
Niets gezien, geen voorlichting, niks.
Dat gaan we uitzoeken

 
 
 

16 februari 2016, zelf maar wat geultjes gegraven

 
 
 
 
 
 

2-7-2014
Geachte Buren,
Afgelopen donderdag heb ik een klein rondje gelopen (vanaf Colenbranderhof rechtsom) met de heren Niesen (infra) en Houwer (groen) van het stadsdeel.
Hoewel ik daar eigenlijk geen voorstander van ben (Je vergeet nogal gauw wat, je moet weer door en sommige dingen moet je eigenlijk even laten bezinken of verifiëren.) heb ik t toch maar gedaan uit nieuwsgierigheid. Ik heb ze vooral heel veel "gebreken" laten zien.
Hieronder een kort verslagje, de nieuwe zaken worden aan ons totaaloverzicht toegevoegd.
A Toegangsweg naar Watersportcentrum:
Zoals jullie weten blijft daar op 2 plekken water staan op het nieuwe straatwerk. Is "garantiewerk", de aannemer moet dit herstellen. De berm/slootje aan de noordzijde van het weggetje is niet afgewerkt. Ik hoop dat dit alsnog gebeurd.
B Nieuwe asfalt bij brug naar Osdorp:
Het nieuwe asfaltwerk van de brug is op een rare plaats gestopt. Hier was men t mee eens. Maar ja dat is te laat.
C De bermen van het nieuwe asfalt bij de brug zijn nog niet ingezaaid. Werd beaamd, ik hoop dat dit alsnog gebeurd.
D Nieuw aanplant langs Plantijngracht:
Tegenover de scouting, daar waar de grondhopen zijn weggehaald.
Het puin is niet opgeruimd en heel veel onkruid. Wordt nog uitgemaaid. Bermen te hoog afgewerkt water blijft staan. De bomen zijn eigenlijk de bomen die op het veld naast Plantijnpad hadden moeten staan. Naar aanleiding van jullie vraag; het beleid met betrekking tot de taxus met giftige besjes die hier geplant is, is dat ze niet bij kinderspeelplaatsen worden geplant. Hier dus wel, helaas.
E Fietspad:
Spoorvorming en scheuren door de vele grondtransporten. Wordt nog bekeken.
F Sleuven in het asfalt:
Op diverse plaatsen in het park is het asfalt opgebroken en tijdelijk dichtgestraat. Een deel van het straatwerk is verzakt en dat heeft tot valpartijen geleid. Ondanks diverse meldingen niets gebeurd. Wordt volgende week herstraat en aan het eind van het jaar wordt er weer asfalt aangebracht.
Ik stelde voor om het "oude" pad helemaal van een nieuwe laag asfalt te voorzien. Daarover discussiërend kwamen we tot de conclusie dat er in het park wel heel veel moet gebeuren.
Misschien moet er eigenlijk extra geld gevraagd worden voor een totale opknapbeurt.
Dood hout in de bomen.
Zoals jullie gezien hebben zijn de afgelopen weken veel dode takken boven de paden weggehaald. Helaas is een groot deel van die takken blijven liggen vlak langs het pad.  Wordt hopelijk nog opgeruimd.
Ik vind eigenlijk dat ook uit de rest van het park de dode bomen weggehaald moeten worden. Gaan ze niet doen: voor "bos en bosplantsoen" is het gebruikelijk dat er 20% dode takken inzitten. Dus: Als het hard waait of stormt hou je kinderen binnen.
Kapotte bankje 1 is hersteld, ontbreken alweer een paar bouten, we houden het in de gaten.
Kapotte bankje 2 nog in behandeling
G Waterkraantje.
Heb het hele verhaal over de gang van zaken van de uitvoering verteld. Kort:
deels niet geasfalteerd, deels wel, geen slijtlaag, grond niet opgeruimd, stenen blijven liggen en niet ingezaaid. Al met al duurt het al 2 maanden en het is nog niet klaar.
Zij vonden het ook vreemd. Asfalteren gaat nog gebeuren zie F.
H Maaiwerkzaamheden.
Zoals jullie ook al opgevallen was worden delen wel en delen niet gemaaid. Dan opeens weer wel en dan weer niet. Dan met een grasmaaier en dan weer met een tractor. Dit jaar is het echt heel erg en geen touw aan vast te knopen. Dhr. Houwer wist het ook niet. Ik neem aan dat het goed komt. Deels komt het denk ik ook door de vele molshopen waar de grasmaaier niet door komt. De mol schijnt beschermd te zijn (zoek ik uit). Maar goed, als je de mol niet bestrijdt moet je wat bedenken om wel het gras te kunnen maaien (Een schuif voor de maaimachine?).
Ook hebben we het gehad over het jaarlijks breder worden van de "onkruidstrook" langs de bosgedeeltes. In de Groenvisie Slotervaart zou die 3 meter breed zijn, ondertussen is die op sommige plaatsen al 10 meter. (jullie begrijpen al dat ik t helemaal niets vind die brandnetelsstrook langs de rand van de bossages.)
Lelylaan (zuidzijde park)
Overigens heeft men fors moeten bezuinigen op de maaiwerkzaamheden. Dit ging helaas ook ten koste van het fraaie golvende gazon aan de Lelylaan dat nu nog maar een paar keer per jaar gemaaid wordt.
K Verwijderd paaltje.
Ik heb het hele verhaal verteld dat het park in 2007 is afgesloten voor auto's en dat daarvoor toen de greppels zijn gegraven. Ik heb ook aangegeven dat de meesten van jullie dat zo willen houden. Dat paaltje is er inderdaad uitgehaald in het kader van het fietsbeleid. Daar is ook wel wat voor te zeggen. Zullen we het even aankijken? Misschien kunnen we het paaltje terugkrijgen, zo druk is het nu ook weer niet en het is geen hoofdverbinding. De paaltjes aan de Oostoever staan er gelukkig weer in.
Boomstronk langs Plantijnpad.
Eindelijk is ie weggehaald nu nog afwerken en inzaaien.
Men is nog steeds bezig met opruimen van de stormschade van oktober.
Ik vroeg of het niet eens allemaal in één keer kan en waarom het allemaal zo lang moet duren.
Dat ligt aan de planning van de aannemer. Tja wie heeft hier de regie.

Grasveld:
Eindelijk zijn de 3 grote vlakken vlakgemaakt en ingezaaid. Dat blijft voorlopig zo.
T.z.t. worden ze opnieuw ingeplant met bomen en struiken. (dit najaar of misschien toch eerst een plan?)
De stroken hoog gras en randen moeten nog afgewerkt worden. Ook nog het onkruid aan het Plantijnpad. Werd me niet helemaal duidelijk wanneer. Ook het slootje tegen de auto's moet uitgemaaid worden.
De beschadigingen en oneffenheden aan het gras door het werk, de boomstammen, sporen etc. worden, naar ik begrepen heb, opgevuld door middel van extra grond dat over het gras  wordt gesleept zodat oneffenheden gevuld worden (net als gravel op de tennisbaan denk ik dan) Ook de strook waar de aannemer het gras heeft beschadigd met het opladen van de gerooide bossages en waar nu het onkruid meterhoog staat wordt opgeknapt.
Afsluitend hebben we gesproken over waarom we het allemaal zo lang moet duren, dat het er soms niet uitziet, waarom dingen niet in één keer gebeuren etc..
Ik hoop dat ze begrijpen dat we gewoon een park willen dat er netjes uitziet en dat als er gewerkt moet worden dit kort en snel moet gebeuren en dan ook in zijn geheel en volledig afgewerkt.
Tot zover,
Groet
Fons

 
 
 

11-6-2014 brief naar stadsdeel
Geachte mevrouw, heer,
Naar aanleiding van uw reactie het volgende;
We zijn zeer blij dat er eindelijk wat gaat gebeuren in het park en dat de hekken en de grondhoop opgeruimd worden.
Verder:
Inhoudelijk:
Voor de aanpak van de plantvakken hopen we dat deze weer meer teruggebracht worden naar afmetingen zoals het vroeger was. De laatste tien jaar is er steeds meer grasveld verdwenen en ingewisseld voor vooral brandnetels en onkruid. Zo zijn de stroken langs het plantijnpad gehalveerd of helemaal verdwenen. Zo heeft de kraan de hele "bollenstrook" ook omgespit en het lijkt nu of die bij het plantvak hoort.
Ook zijn, omdat er niet gemaaid kon worden door overhangende takken, de grenzen van het grasgedeelte steeds opgeschoven. Ongeveer In rood op onderstaande tekening.
Omvang:
Er wordt gesproken van een kleine klus. Wij vinden weken lang met grondtransporten door het park rijden,
trommelzeven, kraangedreun en 5000m2 rooien en opnieuw beplanten geen kleine klus.
Voorlichting:
De voorlichting wordt over gelaten aan de aannemer, dat bevreemd ons.
Dat de voorlichting slechts eenmalig was ook. Dat de uitgangspunten wijzigen, dat er een tijd niets gebeurd, dat er vervuilde grond is aangetroffen, dat alles uitgesteld wordt is blijkbaar niet belangrijk. Dat bewoners en bezoekers zich maar blijven afvragen wat er allemaal aan de hand is ook niet. Ook nu het werk weer gestart is weten nog maar weinig mensen wat er gebeurd is en wat er gaat gebeuren.
Omgang met het park:
Door een tegenslag worden gelijk alle werkzaamheden uitgesteld. Stammen worden niet opgeruimd, drainagesleuven niet aangevuld, afgewerkt en ingezaaid, beschadigingen aan de grasmat worden niet gerepareerd en slechte plekken in de grasmat worden niet hersteld. Dat is moeilijk te begrijpen.
Conclusie:
Onze conclusie is dat met een beetje meer inzet, een paar zakken teelaarde en een paar handen vol  graszaad, het geheel er al die tijd niet zo beroerd uit had hoeven zien. Ook had het stadsdeel op haar website iets over de werkzaamheden kunnen vertellen, een bordje aan het hek kunnen hangen en een briefje de buurt in kunnen sturen.
Misschien is er angst om werk “voor niets” te doen, omdat het straks opnieuw/beter wordt aangepakt. Vergeten wordt dan, afgaande op de gesprekken in het park, dat door dit traject dat nu al 9 maanden duurt, het stadsdeel, het bestuur en de ambtenaren meer schade hebben opgelopen dan die paar maatregelen hadden gekost.
Zoals een van de buren het verwoordde: “Liefdeloos” en ook “Niet geïnteresseerd hoe het park eruit ziet.”
Al met al hadden we dan ook deze mailwisseling niet hoeven voeren en hadden we “Buren van het Sloterpark” niet hoeven oprichten.
Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark

 
 

5-6-2014
Buren,
Hieronder de reactie van het stadsdeel,
Ik laat het even bezinken, ben nog niet helemaal tevreden
De boompjes en heesters (vraag 5) zoek ik nog even op en ik laat jullie weten wat het zijn.
Ook wanneer het plantseizoen begint.
Groet

Geachte heer, mevrouw,
Op 2 juni en op 3 juni ontving ik van u e-mails over de situatie in de parkstrook ter hoogte van de Bakhuizen van den Brinkhof.
Uw vragen en mijn reactie:
1. Waarom is op deze locatie in oktober 2013 alle bossage gerooid?
In het verleden zijn op deze plek flink wat iepen gerooid. Om de plantsoenen weer op beeld te krijgen, en daarvoor moet er flink worden opgehoogd, zijn de resterende bomen en bosschages gerooid. Bomen en struiken overleven een grondophoging over het algemeen niet.
2. Waarom blijft deze grond braakliggen?
Helaas bleek een klein deel van de grond, die is aangevoerd om dit werk uit te kunnen voeren, verontreinigd te zijn.  In afwachting van het keuringsrapport is  een bouwstop afgeroepen. Alles moest in de hekken.
3. Was het niet mogelijk (tijdelijk) te egaliseren en met gras in te zaaien?
Zie reactie onder 2
4. Wat gebeurt er met deze plekken, wordt dit opnieuw beplant?
De plantvakken worden met grond aangevuld. Vervolgens worden flink wat bomen en struiken geplant.
5.     Is er een beplantingsplan? Zo ja dan zouden we die graag ontvangen
. De volgende beplanting wordt komend plantseizoen aangebracht.
Bomen: Alnus cordata, Fraxinus excelsior, Prunus avium, Quercus rubra, Ulmus dodoens, Betula nigra, Populus tremula ‘Erecta en Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’.
Heesters: Ilex aquifolium’Atlas’, Taxus baccata, Amelanchier laevis, Rhamnus frangula, Viburnum opulus en Cornus alba ‘Sibirica.
6.     Waarom is de buurt niet geïnformeerd?
De firma Griekspoor, de uitvoerend aannemer, heeft bij de direct omwonenden een bewonersbrief in de bus gedaan. Van de beplanting die ten behoeve van de renovatie moest wijken is de aanvraag en vergunning gepubliceerd in de Westerpost
7. Waarom is er geen informatie over de werkzaamheden op uw website te vinden?
Het betreft hier een relatief klein onderhoudswerk. Informatie middels een bewonersbrief aan de direct omwonenden is dan gebuikelijk.
8. Waarom duurt het zo lang?
Het duurt zo lang vanwege het grondonderzoek
9. Wanneer wordt er verder gewerkt?
Inmiddels hebben we groen licht gekregen om de vervuilde grond af te mogen voeren. Dat gaat in week 25 gebeuren. Met de rest van de aanwezige grond wordt het werk afgemaakt. Daarna wordt het grasveld opgeknapt en ingezaaid. En komend plantseizoen wordt de beplanting aangebracht.
10. Wanneer zijn de werkzaamheden afgero
nd? Met een week of twee moet het werk gereed zijn.  

 
 

Paaltjes op fietspaden Sloterpark Oost verwijderd.
Op 13 mei 2014 zijn de paaltjes op de fietspaden (ingangen) naar het Sloterpark Oost verwijderd.
Deze actie roept enige vraagtekens op omdat 7 jaar geleden dit gedeelte van het park, in overleg met de politie, volledig voor voertuigen is afgesloten. Dit vanwege de overlast van auto’s in het park (voornamelijk van vissers).  Er zijn toen om auto’s te weren extra paaltjes geplaatst en greppels gegraven langs de buitenzijde van het Sloterpark Oost. De paaltjes bij de toegang naar het Watersporteiland zijn er al weer enkele jaren uit zodat vissers toch met hun auto’s het park in gaan, maar dat is gelukkig (nog) beperkt.
We houden het in de gaten.


 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu