Kap najaar 2017 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kap najaar 2017

Oost tot 04 2018
 

Hieronder in chronologische volgorde:

 
 

19-12-2017

Geachte mevrouw, meneer,

Wederom zijn we verrast, nu van het kappen van 1 linde naast het Plantijnpad in de zuidoosthoek van het Sloterpark. Zie plaatje.

Wij hebben geen kapvergunningaanvraag gezien en vragen ons af of deze wel (juist) gepubliceerd is.
In dit geval zijn we ook niet overtuigd van de noodzaak van het kappen van deze boom.

We ontvangen dan ook graag de redenen van de kap en de foto’s die aantonen dat er een noodzaak was tot kap van deze omgekapte boom.

Het gaat hier wel om een linde van meer dan 50 jaar oud. Deze linde maakt deel uit van een 3 x 4 boomraster dat nu verstoord is. Met deze kap is weer natuurwaarde vernietigd.
We hopen maar dat dit niet onnodig was en zien dat graag bevestigd.


Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark,

 
 

24-12-2017

Geachte mevrouw,

Dank u wel voor uw vraag over de gekapte linde.
De boom is afgekeurd in de laatste BVC (boom veiligheid controle)
De stamvoet van de boom is aangetast door de korsthoutskoolzwam en kreeg dus als uit te voeren maatregel een kapadvies.
Omdat wij als gemeente en zorgplicht hebben voor onze bomen hebben wij dat advies opgevolgd en deze boom gekapt.
Alle bomen die met een kapadvies uit deze BVC kwamen worden gekapt, daar is een kapvergunning voor aangevraagd en verleend.
Omdat het ging om 348 bomen is het voor de afdeling vergunningen lastig om de locaties van die bomen te publiceren en dus wordt niet iedereen hierover geïnformeerd, excuus hiervoor.

Met vriendelijke groeten,


 
 

24-12-2017

Geachte heer Bobeldijk,

Onderstaand antwoord kregen we op onze vraag omtrent een gekapte boom. (zie bijlage)
Wij zijn hierover zeer verbaasd.
Het kan toch niet zo zijn dat de burger niet geïnformeerd wordt omdat het lastig is.
Het kan toch ook niet zo zijn dat burgers, die de moeite nemen om te volgen wat er in hun directe omgeving aan omgevingsvergunningen verstrekt wordt, belangrijke informatie onthouden wordt.
Het kan toch ook niet zo zijn dat iemand die zoekt op de omgevingsvergunning voor de gekapte boom naast zijn deur niets daar over vindt.
Wij hebben grote moeite met deze werkwijze. Temeer omdat u eerder had aangegeven dat de communicatie beter zou worden. Ook gelet in het verleden onterecht kappen van lindes in Sloterpark Oost en het onjuist publiceren van de kapvergunningen Sloterpark Oost en West.

Helaas heeft het echter weer plaatsgevonden: bomen die gekapt worden zonder dat belanghebbenden een publicatie van de kapvergunningaanvraag of kapvergunningverlening hebben gezien.
De vergunning is niet te vinden op overheid.nl of drimble.nl.
Er is toch geen enkele reden om de burger niet te informeren?
Er had geclusterd kunnen worden en dan correct publiceren op postcode. Men had meerdere kapvergunningen moeten aanvragen zodat direct belanghebbenden geïnformeerd worden.
Het adagium “om praktische redenen” is hier absoluut niet van toepassing.
Volgens de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht dient een vergunningsaanvraag op geschikte wijze gepubliceerd te worden. Daar is hier toch echt geen sprake van.
Het bevreemd ons dat Amsterdam uitgebreid over 936 Canadese populieren communiceert maar Nieuw West niet over 348 te kappen bomen.
Het is toch verschrikkelijk als je ’s avonds thuiskomt en de boom naast je deur is opeens weg?
Eigenlijk vinden we dat die kapvergunning overnieuw moet voor de nog overeind staande bomen.
Het alsnog informatie publiceren over deze kap is wel het minimum wat u nu nog kan doen.


Met vriendelijk groet,
Buren van het Sloterpark,

 
 

28-12-2018

Beste,

Hartelijk dank voor uw mail. Ik heb deze doorgestuurd naar klachtafhandeling met het verzoek een duidelijk antwoord over de publicatie van de kapvergunning naar u te sturen en mij hierover te informeren.
Tevens heb ik aangegeven dat ik wil dat in de toekomst kapvergunning zichtbaar zijn voor bewoners. Daarvoor moet mogelijk één en ander worden aangepast in de publicatie-systematiek bij “grotere kapvergunningen”. Ik heb de vraag uitgezet hoe we dit het best kunnen doen.

Via de klachtafhandeling komen we in ieder geval op uw onderstaande melding terug.

Met vriendelijke groeten,
Erik Bobeldijk.

 
 

12-2-2018 Geachte mevrouw,

In december heeft u contact gehad met de heer Smit, adviseur Bomen,  over een gekapte linde in het Sloterpark nabij Colenbranderhof. De heer Smit heeft op 22 december per e-mail gereageerd op uw vragen.

Naar aanleiding van deze e-mail heeft u 24 december een e-mail gestuurd naar portefeuillehouder Bobeldijk. Dit bericht is door onze klachtencoördinator als een formele klacht geregistreerd. De klacht is ter afhandeling doorgestuurd naar afdeling Schoon & Heel.

In uw bericht van 24 december heeft u uw verbazing kenbaar gemaakt aan de portefeuillehouder.
U betreurt het dat opnieuw een boom is gekapt zonder dat belanghebbende een publicatie van de aanvraag of van het besluit hebben gezien.
Voorts vraagt u om op zijn minst alsnog informatie over de kap te publiceren.

Hierbij ontvangt u volgens de klachtenprocedure reactie op uw bericht.
Wij hebben de gevolgde procedure onderzocht en geëvalueerd..

Allereerst onze excuses voor dat wij niet aan uw verwachtingen omtrent communicatie over noodzakelijke ingrepen in het Sloterpark hebben  voldaan.
Helaas is er een inschattingsfout gemaakt bij het opstellen van de aanvraag.

Wij constateren dat de linde afgelopen jaar omwille van de veiligheid is gekapt.
De vereiste omgevingsvergunning is in maart 2017 aangevraagd en in mei 2017 verleend (een nadere beschrijving van het proces vindt u aan het slot van onze reactie).
Indien u dat wenst kunnen wij u per e-mail een kopie van deze vergunning toesturen.

In overleg met onze portefeuillehouder Bobeldijk hebben wij afgesproken dat onze boombeheerder de opdracht heeft om bij een volgende aanvraag voor het kappen of rooien van bomen in het Sloterpark of in uw directe woonomgeving tegelijk met het indienen van de aanvraag ook de betrokken stakeholders zal  informeren.
Uw bewonersgroep merken wij daarbij aan als stakeholder en het is de bedoeling dat u op de aanvraag geattendeerd wordt en de gelegenheid gaat krijgen om de stukken in te zien en voor vragen en opmerkingen terecht kunt bij de boombeheerder.
Wij zullen daarvoor het volgende e-mailadres gaan gebruiken:
Burensloterpark@outlook.com.

Tot slot een nadere beschrijving van het vergunningenproces.
- In maart 2017 heeft onze boombeheerder een omgevingsvergunning aangevraagd voor het kappen van de linde en het kappen of rooien van 547 andere bomen. De aanvraag is op 22 maart 2017 gepubliceerd op de gemeentelijke website onder de naam “Seineweg e.o, 1043 BE, n.a.v. “boomveiligheid en onderhoud inspectie”.
- De aanvraag omvat een aantal bijlagen van kaarten waarop alle te kappen en te rooien bomen zijn gemarkeerd. De te kappen bomen  waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is zijn met een rood kruis gemarkeerd, de te kappen bomen waarvoor geen kapvergunning noodzakelijk is zijn gemarkeerd met een rode  punt. Ook de betreffende linde is als een te kappen boom gemarkeerd. Daarbij merken wij wel op dat de linde per abuis met een groen kruis is gemarkeerd in plaats van een rood kruis.  
- In de aanvraag zijn alle bomen opgenomen met een veiligheidsrisico. De gemeente heeft een zorgplicht voor de bomen in de openbare ruimte. Dit betekent dat met grote regelmaat een systematische boomveiligheidscontrole wordt uitgevoerd. Uit de boomveiligheidscontrole in 2016 is gebleken dat de 348 bomen een gevaar voor de omgeving kunnen opleveren. Het advies was om deze bomen te kappen of rooien.
De resterende 200 bomen zijn niet acuut gevaarlijk maar zijn vanuit beheeroogpunt gerooid. De bomen zijn bijvoorbeeld aangetast door een zwam waardoor de bomen een slechte levensverwachting hebben.
- Er zijn naar aanleiding van de aanvraag geen zienswijzen ingediend.
- Op 18 mei 2017 is aan de afdeling Schoon & Heel de omgevingsvergunning afgegeven voor het kappen of rooien van alle 548 bomen..
- Er zijn naar aanleiding van het besluit geen bezwaren ingediend.


Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, verblijf ik,

 
 

12-2-2018

Geachte mevrouw, meneer,

Wij hebben melding van het stadsdeel gekregen omtrent de kap van bomen op basis van de vergunning met de volgende gegevens:

- De aanvraag is op 22 maart 2017 gepubliceerd op de gemeentelijke website onder de naam “Seineweg e.o, 1043 BE, n.a.v. “boomveiligheid en onderhoud inspectie”.
- Op 18 mei 2017 is aan de afdeling Schoon & Heel de omgevingsvergunning afgegeven voor het kappen of rooien van alle 548 bomen..

Graag zouden we deze vergunning met alle bescheiden ontvangen.


Bij voorbaat hartelijke dank,

Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark,


13-2-2018

Geachte mevrouw

Via onderstaande link kunt u de gevraagde stukken downloaden.

 
 
 
 

Geachte heer Bobeldijk,

U heeft onze klacht over de kapvergunning naar aanleiding van een plots gekapte linde in omgeving Colenbranderhof van 24 december jl. doorgestuurd naar de afdeling klachten.
Onder deze mail treft u het antwoord van de verantwoordelijk afdeling aan op deze klacht.

Wij zijn hierdoor weer verbouwereerd.
Het houdt niet op.
Dit was, naar wij nu weten, de publicatie:
https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2017/week-12/aanvraag-11/
Waar slaat deze publicatie op? Moeten mensen in de Colenbranderhof deze vergunning op gaan vragen om er achter te komen dat de boom naast hun huis gekapt wordt?
Het is schandalig.
Waarom wordt er niet op dezelfde correcte wijze gehandeld als door Amsterdam bij de aanvraag voor grootschalige kap van de Canadese populieren. Grootschalig voorlichten.

Wij weten dat deze vergunning is aangevraagd vóór dat u alle vergunningen te zien kreeg maar vooral het antwoord op onze "
klacht" baart ons ook grote zorgen.
Er wordt gesteld dat het spijt dat niet aan onze verwachtingen wordt voldaan.
En dat er in de toekomst de stakeholders geïnformeerd worden. Daar gaat het ons helemaal niet om.
Er is potverdorie gewoon een wettelijke regeling dat belanghebbenden op correcte wijze worden geïnformeerd.
Daar is op geen enkele manier aan voldaan. Uw ambtenaren beseffen blijkbaar niet dat dat wettelijk moet en het interesseert ze ook niet!
Er wordt gewoon opgesomd wat ze gedaan hebben en dat ze een vergunning hebben. Niet beseffend dat ook deze vergunning door de onjuiste publicatie op niet rechtmatige wijze verkregen is. Er is net als bij de vergunningen voor het Sloterpark niemand die kennis kan nemen van de vergunning. Denken ze dat de publicatie er alleen is om hun to-do-lijstje af te vinken, begrijpen ze niet dat het een doel heeft?
Wie haalt het in zijn hoofd om deze vergunning te publiceren op Seineweg e.o., daar kunnen we absoluut geen begrip voor opbrengen.
Het moge duidelijk zijn dat als wij, omdat we met meerdere mensen alles volgen, niet van deze kap op de hoogte zijn tot het moment dat het te laat is er dan wel iets heel erg mis is.
Dit kan echt niet meer.
Wij krijgen zelfs al verzoeken om hulp uit Geuzenveld omdat er in het wilde weg gekapt wordt.
We rekenden op een pauze van het stadsdeel om een inhaalslag te maken om mensen alsnog goed te informeren.
Niets is minder waar, er wordt weer gewoon doorgegaan. Ze beseffen niet hoe fout ze bezig zijn.

We hebben over de laatste 1,5 jaar, van de 5 kapvergunningen die we opgevraagd hebben, 4 maal geconstateerd dat het de heren niet lukt om de omwonenden op juiste wijze voor te lichten. Tel daarbij de 3 gevallen van illegale kap die we vorig jaar geconstateerd hebben, de onnodig gekapte linden in Sloterpark Oost, de uitspraken van de heer Olijhoek die even zonder kapvergunning voornemens was een flink aantal bomen aan de westzijde van het Sloterpark te vellen en de , voor ons gevoel, vaak discutabele Noodkap van bomen. Dan begrijpt u dat we het helemaal zat zijn.

Wat ons betreft loopt de emmer nu over en we willen dan nu ook graag op zeer korte termijn een gesprek met u en de stadsdeelsecretaris om deze zaken te bespreken.

Met vriendelijke groet,
Buren van het Sloterpark,


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu