Dossier Oost - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dossier Oost

Oost tot 04 2018
 
 
 

inleiding:
Op 14 oktober 2016 ging er
een bewonersbrief uit van stadsdeel Nieuw West uit. Hierin werden we uitgenodigd voor een informatieavond over plannen in het Sloterpark. Helaas zat er bij de uitnodiging geen tekening. Iets wat wel gebruikelijk is. Nu moesten buren die iets over het plan wilde weten extra moeite doen. Dat dit niet de laatste omissie was weten we nu. Een reeks van fouten, gemiste kansen, onduidelijkheden en nog vele malen erger volgden.
Dit dossier probeert een overzicht te geven wat er sinds oktober 2016 is gebeurd omtrent de plannen voor het inrichtingsplan Sloterpark Oost.
Dit dossier gaat niet alleen over het herinrichtingsplan. Er worden in dit dossier ook andere zaken uit het Sloterpark weergegeven die indirect verklaren hoe we over bepaalde zaken denken en waarom. Dit verklaart mede waarom het vertrouwen in het Stadsdeel Nieuw West tot het nulpunt is gedaald.

opzet van dit dossier:

We hebben steeds een korte beschrijving gegeven van hetgeen gebeurde. We geven een kijk in onze eigen keuken over onze overwegingen en over onze gedachten.
Alle van belang zijnde stukken en documenten, voor zover nog beschikbaar, staan op onze website. Ook worden zsm nog links toegevoegd aan het stuk.

Door te klikken op de link naast de datum boven de beschrijving in dit dossier kun je de bijbehorende stukken bekijken. De stukken openen in een apart venster door deze te sluiten kun je weer verder lezen.


de betrokkenen:

Bobeldijk, Eric             
Dagelijks Bestuurder (SP) onderhoud openbare ruimte in zijn portefeuille
Bos, Stephen               
Parkbeheerder Nieuw West en evenementen binnenhalen?
Buiting, Ronald            
Adviseur groen maar ook ontwerper (inhuur)
Busger, Anouk             
Omgevingsmanager
Frieling, Jan Hendrik    
Projectleider tot september 2017, daarna projectleider contracten tot januari 2018
Klingen, Simon            
Boom- en bosdeskundige (inhuur)
Mauer, Ronald            
Dagelijks Bestuurder (D66) heeft nieuwe inrichting in zijn portefeuille maar eerder ook groen
Olijhoek, Ron              
Adviseur groen van stadsdeel
Rijk, de Coen             
Ambtenaar om het Sloterpark te promoten en evenementen binnen te halen
Stu
ijvenberg, Gertjan     Procesmanager


17 oktober 2016
De buren in omgeving van het Sloterpark oost hebben van het stadsdeel een brief ontvangen met een uitnodiging voor een informatieavond vernieuwing Sloterpark. Het blijkt over de oostkant te gaan. Een ontwerp en start op korte termijn? Vreemd. Er zit geen tekening bij van het ontwerp. Waarom eigenlijk niet? Het park wordt in ere hersteld schrijft men. Aha, dus geen nieuw ontwerp. Prima. Het onderhoud laat al jaren te wensen over. Het nieuwe ontwerp is mede tot stand gekomen door ideeën van buurtbewoners uit 2009 staat er verder. O, wel een nieuw ontwerp, welke ideeën, hoezo, door wie? De buren die wij spreken weten van niets. Dat roept vragen op, we gaan maar eens naar de avond. Velen kunnen niet het is ook wel erg kort dag.

25 oktober 2016
De informatieavond. De wandeling hebben we wegens andere verplichtingen overgeslagen.
Het verhaal van de ontwerpster is warrig. Het overgrote deel van de avond wordt in beslag genomen met informatie over de geschiedenis en de huidige staat van het park. Dan wordt kort het plan toegelicht: Iets met een ruggengraat. Er wordt wat gedaan aan de nattigheid. De kiosk en waterpartij bij Oostoever leveren de meeste discussie op. Volledig ongewenst. Ook het in stukjes hakken van het park door allemaal extra paden en het, in raster, volplanten van het grote veld is onbegrijpelijk. De tekeningen zijn niet echt duidelijk. Er is geen enkele aandacht voor de bestaande situatie. Hoogst ongebruikelijk. Het lijkt erop dat er heel veel bomen verdwijnen. Er wordt verteld dat er alleen slechte bomen verdwijnen. Er zijn heel veel ambtenaren, een echte discussie ontstaat niet. Men wil duidelijk snel 1 op 1, je kunt je commentaar achterlaten.

26 oktober 2016
We bespreken met een aantal buren de plannen. Rare informatieavond. Er worden alleen slechte bomen gekapt, is gezegd, dus ja dat moet dan maar. Maar die rare zaken in het ontwerp. Waarom wil je zaken veranderen, zoveel kappen, wat is het nut? Wat is slecht? Kunnen die bomen echt niet langer blijven staan?  Dat wordt hopelijk bij de inspraak duidelijk.

28 november 2016
Alweer een uitnodiging, nu voor een inloopavond over het ontwerp bestemmingsplan Sloterplas en omgeving. Een aantal van ons besluiten hier naar toe te gaan. Anderen bekijken de stukken online of op het stadsdeelkantoor. Het gaat vooral om veel Horeca en het van Eesteren Museum in het park. Waarom wil het stadsdeel het park opofferen aan horeca?

29 november 2016
Het inrichtingsplan staat online op de website van het stadsdeel.
Het plaatje ziet er goed uit. Maar er klopt gewoon iets niet. Er zijn dingen anders dan buiten. Doordat er geen bestaande situatie tekening is kun je niet zien wat er veranderd.

21 december 2016
We ontvangen de notulen. Hierin is sprake van 255 bomen, de tekst klopt niet helemaal, maar die zouden dan gekapt worden. Verder geen verduidelijking waarom al deze wijzigingen. We willen nu toch echt inspraak.

30 december 2016
Op twitter vragen we  wanneer de inspraakavond voor inrichtingsplan Sloterpark oost is.
We krijgen als antwoord: De informatieavond is reeds gehouden.

5 januari 2017
Een van de buren vraagt naar de verdere procedure omtrent het inrichtingsplan en bestemmingsplan bij de contactpersoon Laponder. Zij verwijst meteen door naar Frieling.

6 januari 2017
De vraag wordt direct aan Frieling gemaild. Hoe zit het met commentaar op het inrichtingsplan en of dit meegenomen moet worden met commentaar op het bestemmingsplan. Of hoe anders.

9 januari 2017
Frieling antwoordt dat het 2 aparte trajecten zijn. Verder verwijst hij naar de website. Daar is echter niets over het inbrengen van commentaar of het maken van bezwaar te vinden. Laat staan over inspraak.

9 januari 2017 - 2
Frielings mail beantwoorden we dan gelijk met enkele vragen:
Dat er geen inspraak is, is toch in strijd met de inspraakverordening? U heeft het zelf ook over een herinrichting.
Er wordt gesproken over dat gezonde bomen niet worden gekapt. In het plan wordt echter de hele strook langs het water en het hele zuidelijke veld geruimd, waaronder een flink aantal net geplante, jonge en gezonde bomen. En er zijn een aantal gezonde bomen gerooid. Waarom? Is er een rapport over de toestand van de bomen?
Er wordt gesproken dat de kern van park bos blijft terwijl toch een heel groot deel van het bos gerooid wordt. De “bosbeleving” zal juist afnemen. Dat klopt dan toch niet?
Er wordt gesproken over ideeën van buurtbewoners die meegenomen zijn. Zou u aan kunnen geven welke ideeën, welke bewoners en van wanneer?
Helaas krijgen we nooit antwoord.

18 januari 2017
Vandaag was de laatste dag dat je kon reageren op het bestemmingsplan. De buren die wilden reageren hebben dat gedaan. Een aantal buren neemt uitgebreid de moeite om te reageren. Vooral het vercommercialiseren van het park moet het ontgelden. Hoeveel horeca wil je in het park hebben? Over het museum waren de meningen verdeeld. Het vastleggen van evenementen in een bestemmingsplan is ook heel raar. Heel veel zorgen zijn er over de onzinnige kiosk aan de Oostoever er zitten daar toch cafés en restaurants?

20 januari 2017
We worden getipt dat er een kapvergunning voor het Sloterpark Oost gepubliceerd is.
He, hoe kan dat nou? We volgen alles rondom het Sloterpark op overheid.nl. Waarom hebben wij die niet gezien? Er is sprake van 341 bomen. Het zouden er toch 255 zijn?

20 januari 2017 - 2
We snappen er werkelijk niets van, de kapvergunning van de bomen die vorig jaar september zijn gekapt hebben we ook al niet gezien. Een buur vraagt opheldering waarom hij kapvergunningen van het park nu en vorig jaar niet te zien heeft gekregen bij de publicaties op overheid.nl. Er zijn zomaar heel veel bomen gekapt, waaronder goede lindes.

30 januari 2017
Wat gaan we doen met die kapvergunning Sloterpark Oost? Die zal toch wel kloppen? Maar die 86 bomen extra, welke zijn dat dan? We gaan de kapvergunning toch opvragen.

31 januari 2017
Naar aanleiding van zijn mail van 20 januari (2) vraagt een buur waarom hij niets hoort en geen ontvangstbevestiging krijgt. Op deze mail krijgt hij per omgaande een ontvangstbevestiging.
Hij krijgt echter nooit antwoord op zijn vragen.

1 februari 2017
Net na elven ontvangen we op ons verzoek de kapvergunning met bijlagen. Verdorie, de bomen langs het Plantijnpad zitten erin. Zijn ze nou helemaal gek geworden? Op de informatieavond is gezegd dat die bleven staan. Zelfs bomen in de hofjes Bakhuizen van de Brinkhof staan op de kaplijst. He, de tekeningen kloppen niet. Steeds meer fouten komen boven water. Wat is dit? Wat nu? Ja, bezwaar maken natuurlijk. Hoe? Dat staat op de vergunning. Bezwaar indienen binnen 6 weken en naar de rechtbank om het kappen tegen te houden.
De vergunning is eind december verleend dan mogen we wel opschieten. We gaan als een gek aan de slag en Buur F flanst een bezwaarschrift in elkaar. Twee redenen: procedureel: we hebben ‘m nooit gezien, er is niet voldaan aan publicatie eis. Inhoudelijk: er klopt geen donder van en het klopt niet met hetgeen is voorgelicht.
Net voor 22 uur verzenden we als laatste het verzoek om tijdelijke voorziening met alle bijlagen naar de rechtbank.

1 februari 2017 - 2
Een buur stuurt de volgende mail:
Geachte heer Frieling,
Ik heb begrepen dat u alles weet van de procedure omtrent het inrichtingsplan Sloterpark Oost. Kunt u me vertellen of er nu wel of geen inspraak komt voor het plan.
Bij voorbaat dank.
Hij krijgt nooit antwoord.

9 februari 2018
Buur F is gebeld door een advocaat van de gemeente. Tijdelijke voorziening hoeft niet, Amsterdam wacht met kappen op uitspraak van de bezwaarschriftencommissie. De rechtbank belt of het nog door moet gaan. Nadat e.e.a. is gefaxt en bevestigd trekt Buur F het verzoek om tijdelijke voorziening in.

13 februari 2017
Buur F heeft overleg met Frieling over de kapvergunning Sloterpark Oost. Frieling heeft het geld geregeld voor de opknapbeurt en dat moet dit jaar worden uitgegeven. Het hele park staat op instorten zegt Frieling. Verder wordt er niet gesproken over de onvolkomenheden in de aanvraag en niet over de hele foute procedure van de vergunning maar vooral over de informatie aan de buurt.
Er blijft een duidelijk verschil van mening over wat er op de informatie-avond gezegd is over de strook naast het Plantijnpad. Frieling dreigt het project te stoppen als hij niet geloofd wordt. Het gaat kort over hoe goede voorlichting en informatievoorziening er uit zou moeten zien. De digitale voorlichting faalt in ieder geval. Volgens Frieling zijn de bomen langs het Plantijnpad slecht en er komt grondverbetering en ze moeten daarom weg. De bomen in de hofjes ook vanwege noodzakelijke grondverbetering. Frieling heeft toegezegd dat de direct omwonenden per brief worden geïnformeerd en dat zij, indien ze dat willen, nog hun zienswijze kunnen geven.
Buur F heeft het beheerplan gekregen dat ook ontbrak bij de kapvergunning, daarin staan alle onderhoudsmaatregelen. De strook langs het Plantijnpad staat er niet in. Het ontbrekende bomenrapport is ook toegezegd dat uitsluitsel zal geven over of er echt noodzaak tot kappen is. Verder blijkt uit het gesprek dat de beheerders en het ingenieursbureau (de plannenmakers) niet op vriendelijke voet met elkaar staan.

19 februari 2017
We hebben het “beheerplan” uitvoerig bekeken. Het is helemaal geen beheerplan. Dit is een zeer warrig uitvoeringsplan waar echt heel veel bomen worden gekapt. Dat heeft niets met beheer te maken maar met kappen omwille van het ontwerp. Een complete kaalslag. Hoeveel bomen zijn dit wel niet?

21 februari 2017
Buur F heeft een mail ontvangen van Frieling met daarin een bewonersbrief voor de mensen die langs het Plantijnpad wonen. Maar zonder mogelijkheid tot bezwaar. Dat was niet de afspraak. Ook de andere afspraken worden verkeerd weergegeven. Het bomenrapport komt apart.

22 februari 2017
Buur heeft zijn bezwaar op de kapvergunning Sloterpark Oost verder uitgewerkt en als aanvulling naar de bezwaarschriftencommissie gestuurd. Hij ontvangt de 24e de ontvangstbevestiging.

24 februari 2017
Buur F stuurt reactie naar Frieling dat hij gelet op de inhoud van Frielings voorstel bewonersbrief, waarin geen mogelijkheid tot indienen zienswijze wordt gegeven, het beheerplan, aanhoudende onduidelijkheden, verstrekken van foute informatie en het willen kappen en het wijzigen van het park zonder inspraak, zijn bezwaar niet intrekt.

27 februari 2017
We hebben nu alle stukken van de kapvergunning Sloterpark oost. We gaan maar eens tellen.

8 maart 2017
De behandeling van het bezwaar op de kapvergunning van buur F bij de bezwaarschriftencommissie. Volgens buur F ging het redelijk. De bezwaarschriftencommissie zegt zijn aanvullingen niet ontvangen te hebben. De bezwaarschriftencommissie had oor voor zijn argumenten. Ze hebben Frieling de kans gegeven om de kapvergunning kloppend te maken. Hij heeft daar 1 week de tijd voor nodig zegt ie. Volgens F kan dat waarschijnlijk niet, omdat er werkelijk helemaal niets van de vergunning klopt. Hij gaat nog vragen wat daar nou precies de bedoeling van is. Frieling zei dat ie niet grootschalig gaat kappen terwijl er juist hele bosvakken gerooid worden. Het zogenaamde beheerplan mocht niet besproken worden omdat het niet bij de kapvergunning zat. Onjuist publiceren was een grote blunder. De ook aanwezige teamleider vergunningen zegt tijdens de bezwaarschriftbehandeling over het niet op juiste wijze publiceren. “Ja, maar hij is wel gepubliceerd.“

9 maart 2017
Buur F ontvangt bericht van de Bezwaarschriftencommissie dat ze uiterlijk 27 april hun beslissing toe sturen.

9 maart 2017-2
We gaan nu toch actie ondernemen, dit kan zo niet langer. We snappen niet dat er geen inspraak is, dat is toch een plicht en een recht? We beginnen met een brief aan alle commissieleden met het verzoek om inspraak op het inrichtingsplan.

16 maart 2017
Buur F krijgt een mail van de bezwaarschriftencommissie dat Frieling extra tijd heeft gevraagd voor het aanpassen van de vergunning. Hij krijgt 2 weken van hen.

22 maart 2017
We krijgen antwoord van Frieling op onze mail aan de commissieleden
dat er inspraak komt. Gelukkig. Frieling schrijft verder: Dit betekent dat nog niet wordt gestart met de grote werkzaamheden, zoals het kappen en het aanplanten van bomen. Een uitzondering hierop is de uitvoering van beheermaatregelen, zoals het grootschalig snoeien van bomen. Dit geldt ook voor mogelijke noodmaatregelen als een onveilige situatie ontstaat of voorkomen dient te worden. Maar wat houdt dat in?

28 maart 2017
We zijn klaar met tellen. Wat een werk. Inclusief het beheerplan wil het stadsdeel ergens tussen 1500 en 2000 bomen kappen.

29 maart 2017
Buur F ontvangt van de bezwaarcommissie meer dan 45 megabyte aan bestanden ter verduidelijking van de kapvergunning. Maar liefst 23 bestanden. Hij moet binnen een week reageren. Die zien we even niet meer.

30 maart 2017
Afgelopen week hebben we overlegd wat dat ‘kappen waar nodig’  precies inhoudt. Noodkap, kappen waar nodig etc. We sturen een mail waarin we vragen om opheldering.
Helaas krijgen we nooit antwoord.

5 april 2017
Buur F verstuurt zijn commentaar op de 45 megabyte verduidelijkingen van Frieling op de kapvergunning Sloterpark Oost. Hij informeert ons kort en laat ons zijn bevindingen lezen. Schokkend. We schrikken allemaal heel erg. 8 pagina’s met opmerkingen en 6 bijlagen. Er klopt echt niet veel van. Frieling moest de vergunning toch verduidelijken? We kunnen ons niet voorstellen dat de bezwaarschriftencommissie zoiets accepteert.

28 april 2017
We ontvangen de planning van het bestuurlijk traject van het bestemmingsplan en de Nota van beantwoording op de zienswijzen. De behandeling is al op 10 mei. Dat is wel heel kort dag. De beantwoording is van de zienswijzen is erg gekleurd met veel mooipraterij en gelegenheidsargumenten. Door te omschrijven wat de opmerkingen en vragen zijn is alle emotie er uit denken wij. Er wordt verscholen achter de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur. Gaan we inspreken? Een buur wil een poging wagen als hij er tijdig kan zijn. (dat lukt helaas niet)

5 mei 2017
Buur F stuurt een ingebrekestelling omdat de bezwaarschriftencommissie niet tijdig gereageerd heeft.

8 mei 2017
De buren hebben een uitnodiging voor de inspraakavond ontvangen. Helaas weer geen tekening erbij van de nieuwe en bestaande situatie


16 mei 2017
De inspraakavond inrichtingsplan Sloterpark oost. Allereerst is er de wandeling. Buiting leidt geïnteresseerden rond. Hij laat de slechtste plekken en bomen zien en kapt alle vragen af en schoffeert nog een aantal mensen. Eigenlijk is het te gevaarlijk om hier nog rond te lopen volgens hem. Het wordt duidelijk dat hier geen inspraak wordt geduld, snel, snel, snel, want haast. Eén lichtpuntje: voor het eerst geeft hij toe, na lang aandringen van buur B, dat er ook goede bomen worden gekapt. Dan de inspraakavond. De ontwerpster komt aan het woord, zij houdt weer hetzelfde onbegrijpelijke praatje met een groot aantal non argumenten waarom het park zo ingericht moet worden. Daarna neemt Buiting het woord. Hij kruipt in de slachtofferrol. Het is allemaal zo slecht. En het moet allemaal grondig aangepakt worden. En er moet ook flink gekapt worden. Ook voor de grondverbetering. Dat heeft hij niet bedacht dat zegt de Bomenwacht. Het kan eigenlijk niet anders volgens hem. Wij weten ondertussen al beter. Aan het eind mag Frieling nog verkeerde informatie geven over het aantal te kappen bomen. 285!  
Wederom wordt alles snel afgekapt om 1 op 1 verder te praten, hiervoor zijn een groot aantal ambtenaren opgetrommeld die inhoudelijk niet op de hoogte zijn. De meeste buren gaan maar weg, om thuis in alle rust een zienswijze te schrijven.

18 mei 2017
We hebben gebrainstormd over de inspraakavond. Ook over de manier waarop. De conclusie is duidelijk: dit is geen inspraak. Ervaringsdeskundigen geven nog het volgende mee: Het 1 op 1 in gesprek gaan met bewoners is een truc om mensen hun gal te laten spuwen zonder dat ze bijval krijgen. Het prijzen van aanwezigen "
geef vooral uw mening op de formulieren" is ook een zoethoudertje. Je geeft het idee dat je inspraak hebt. Het gunt de ambtenaren tijd om een antwoorden te bedenken. Het niet meesturen van het ontwerp met de uitnodiging schakelt een hele groep mensen al uit, bijvoorbeeld zij die matig geïnteresseerd zijn of die geen internet hebben. Op de ontwerptekeningen niet laten zien van de bestaande situatie is waarschijnlijk ook opzettelijk. Dan wordt namelijk niet echt duidelijk dat er een grote kaalslag gaat plaatsvinden. Het zal dus moeten gaan om de geschreven inspraakreacties. We besluiten zelf buurtbewoners te gaan informeren en te gaan flyeren.

18 mei 2017 – 2
Een buur vraagt een drietal beleidsnotities van de laatste jaren over bomen en groen op bij het stadsdeel. Hij krijgt nooit antwoord.

27 mei 2017
Omdat we niet kunnen beschikken over rapporten bodemonderzoek, water etc. kunnen de ambtenaren deze steeds gebruiken als reden voor kap. Dit is voor ons dan niet controleerbaar. Veel argumenten zijn gebaseerd op deze rapporten. We vragen alle rapporten op bij het dagelijks bestuur.
Helaas krijgen we ze nooit. We krijgen niet eens een reactie.

12 juni 2017
We ontvangen een brief naar aanleiding van de inspraak. Er staan weer vreemde zaken in. Bomen die niet vitaal zijn of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden verwijderd. Geen woord over al die goede bomen die moeten verdwijnen voor het ontwerp. Daar gaan we op reageren. Belangrijke zin in de brief is dat het bestuur renovatie noodzakelijk en herinrichting wenselijk vindt. Wat ons betreft hoeft herinrichting niet.

12 juni 2017 – 2
We hebben nog eens
opnieuw geteld naar aanleiding van het iets aangepaste ontwerp. We komen nog steeds tot 5x meer dan de 285 te kappen bomen die Frieling op de inspraakavond heeft genoemd.

20 juni 2017
AT5 besteed aandacht aan de onnodige kap. http://www.at5.nl/artikelen/170300/omwonenden-sloterpark-boos-om-geplande-bomenkap
Op 1:30 minuut zegt Bobeldijk dat het niet doorgaan van de herinrichting ook 'n optie is.

21 juni 2017
Er staat een stuk van het stadsdeel
in de Westerpost, Noodkap in het Sloterpark, over de kap en herinrichting waar werkelijk niet veel van klopt. Teksten kloppen niet, kaartjes ontbreken en inhoudelijk mankeert er ook een en ander aan. Daar moeten we weer op reageren.

23 juni 2017
De reactie op het stuk in de Westerpost van 21 juni is klaar en verzonden. De interne controle en commentaar ronde bij een aantal buren gaat bij steeds sneller. We vragen een reactie van het stadsdeel.
Helaas hebben we die nooit gekregen. Na kort overleg hebben we de mail ook doorgestuurd naar Bobeldijk en Mauer.

23 juni 2017 - 2
Buur F stuurt nogmaals een ingebrekestelling omdat hij nog steeds
geen uitspraak heeft op zijn bezwaar tegen de kapvergunning.

3 juli 2017
Er is een schouw geweest met een aantal buren over de gekapte linden van september 2016. Wij willen opheldering over het waarom van de kap van die goede linden. Er is geen antwoord gegeven maar
er wordt op teruggekomen.

7 juli 2017
Er is een film te zien op SALTO over de onnodige kap gemaakt met 2 buren. Vooral het boskarakter is hier goed te zien. https://www.youtube.com/watch?v=5Ep66Q0aVMQ&feature=youtu.be


10 juli 2017
We worden getipt over een stuk van het stadsdeel op internet. Over aantallen te kappen bomen in het Sloterpark. Van dit hele stuk klopt niet erg veel en het roept heel veel vragen op. We reageren direct, zijn ze nou helemaal gek geworden? Wat is dit? In onze reactie vragen we ook weer om de onderzoeksrapporten. Helaas krijgen we op al onze vragen geen antwoord en ook geen stukken.

11 juli 2017
De Vereniging Huiseigenaren Slotervaart heeft een onderzoek laten doen naar de bomen langs het Plantijnpad. De bomen blijken goed en kunnen nog heel lang mee. 50 jaar! Dit is goed nieuws en haalt meteen alle argumenten van Frieling en Buiting dat de bomen slecht zijn onderuit. Het wordt steeds duidelijker dat zij het plan willen. Wij zien Buiting het liefst meteen van het project gehaald worden. Opvallend is dat dezelfde bomen bij het onderzoekbureau van het stadsdeel nog maar 5-10 jaar meegaan. Dat is wel een heel groot verschil. Een factor 5 tot 10.

13 juli 2017
We schrijven een mail over de second opinion van de VHS naar het bestuur van het stadsdeel. We verzoeken hen een second opinion op de bomenkap voor heel het park te doen.

18 juli 2017
We schrijven maar een mailtje waarom we geen ontvangstbevestiging hebben gekregen op onze mail van 13/7. Er wordt direct gereageerd dat ie ontvangen is en dat ie binnenkort beantwoord wordt.

19 juli 2017
Er is weer een bijeenkomst naar aanleiding van de gekapte linden van september 2016. Hopelijk krijgen we nu te horen waarom ze toen gekapt zijn. Helaas geen antwoorden over de kap van de linden. De ambtenaar is ziek. Verder blijkt het opeens ook over het inrichtingsplan gegaan. Daar hadden een groter aantal buren en onze specialisten graag bij aanwezig willen zijn. Buiting was weer van de partij, ambtenaren enkele
politici en een leraar uit Wageningen. Buiting heeft wederom zijn verkooppraatje gehouden. Er is bij ons nu werkelijk niemand meer die die man gelooft.

23 juli 2017
Toch even een mailtje gestuurd over de onduidelijkheden over inhoud van en uitnodiging voor de schouw van 19 juli. Waarom is niet verteld dat het ook over het ontwerp ging?

28
juli 2017
Buur F ontvangt het besluit van het dagelijks bestuur op zijn bezwaar op de kapvergunning Sloterpark Oost. Zijn bezwaar is ontvankelijk en gegrond. Het advies van de bezwaarschriftencommissie van 13 mei 2017 zit er ook bij. Zij
stellen dat er grenzen zijn aan het aanpassen van een vergunning na verlenen, dat e.e.a. nog steeds niet duidelijk is, dat de status van het beheerplan onduidelijk is, dat de publicatie niet juist was en adviseert te wachten tot na de inspraak. Heel vreemd vinden we dat het bestuur de vergunning herroept en zegt dat ze verder willen met een gewijzigde vergunningaanvraag in afwachting van nader onderzoek. Buur F begint met het verzamelen van alle stukken voor een rechtszaak voor het geval dat ze doorgaan. Doorgaan met een volledig foute vergunning, bizar.

2 augustus 2017
Ons briefje van 23/7 is geregistreerd als klacht en in behandeling genomen. Nooit meer wat van gehoord.

2 augustus 2017 - 2
We hebben de kapvergunning opgevraagd voor de gekapte linden van 2016. We willen nu toch wel erg graag weten waarom deze gekapt zijn.

8 augustus 2017
We hebben de kapvergunning voor de linden ontvangen. Hopelijk biedt die opheldering.
Als eerste valt op dat er in de tekst sprake is van een motivatie maar dat die er niet bij zit, die vragen we meteen op. We krijgen meteen antwoord: die is er niet. Het ziet er ook verder niet best uit, er is duidelijk gerommeld. Publicatie, locatie en redenen kloppen niet. Er was dus wat ons betreft geen enkele echte reden om de bomen te kappen.

20 augustus 2017
We schrijven een mail aan het dagelijks bestuur
met het verzoek om, gelet op alle gebreken in de kapvergunningen, alle kapwerkzaamheden te staken. Wederom vragen we om een second opinion voor alle bomen.

29 augustus 2017
De behandeling in de voorbereidende commissie van het inrichtingsplan is uitgesteld.
D
e belangengroepen worden betrokken bij de voorgenomen wijzigingen zo meldt het gemeenteblaadje. Maar het allerbelangrijkste is dat het blaadje ook meldt dat het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk bomen blijven. Kijk daar worden we nou blij van.

5 september 2017
Geen enkele reactie ontvangen op onze mail aan het dagelijks bestuur van 20/8
. We sturen maar weer eens een mailtje.

6 september 2017
We worden door oplettende buren gewezen op de publicatie op de website van het stadsdeel met als titel “meest gestelde vragen over de herinrichting van het Sloterpark”. Het is werkelijk ongelofelijk, o
ude stukken en onwaarheden zijn aan elkaar geplakt en gepubliceerd. We klimmen meteen in de pen. We worden een beetje wanhopig en we zijn kwaad. Hier klopt helemaal niets van. We krijgen geen enkele reactie. De web-pagina is wel snel verdwenen.

6 september 2017 - 2
Buur F is benieuwd naar het onderzoek naar de kapvergunning en mailt het Dagelijks Bestuur met het verzoek af te zien van door gaan met de herroepen kapvergunning.

8 september 2017
We ontvangen een mail van Busger, zij is aangesteld als omgevingsmanager Sloterpark en wil graag kennis met ons maken. Er wordt wat heen en weer gemaild en er is een afspraak. We zijn reuze benieuwd. Ook Stu
ijvenberg de nieuwe procesmanager en Van t Spijker communicatieadviseur schuiven namens het stadsdeel aan.

9 September 2017
We worden door enkele buren van de westzijde van de plas gevraagd om eens te kijken naar al het kappen en rode stippen bij de Natureluur. Voor zover we kunnen zien lijkt kap niet nodig. We sturen een mailtje aan Bos de nieuwe Parkmanager. Die legt de bal meteen bij Busger neer. Ook constateren we gekapte bomen die ons inziens niet in de kapvergunning staan.

12 september 2017
We lezen in de besluiten van het DB over punt 9. “Voortgang renovatie Sloterpark Oost.” dat het DB conform had besloten. We vragen maar eens op: wat dan? Wat is dat voor een publicatie wat is het doel hiervan? Helaas blijkt het niet de bedoeling dat dat met ons gedeeld wordt. Publiceer dit dan niet!

13 september 2017
Het stadsdeel meldt dat het dagelijks bestuur 11 september alle kapwerkzaamheden heeft opgeschort.
Meteen maandags er op wordt er weer volop gekapt. We tweeten Bobeldijk.
Hij tweet dat er alleen bij reëel gevaar gekapt wordt. Wat is dat eigenlijk reëel gevaar?

18 september 2017
We bespreken al het gekap aan de westzijde. Daar zit kap bij die niet in de vergunning Sloterpark West zit. Misschien is daar, net zoals aan de oostzijde, ook een beheerplan waar heel veel kap in verborgen zit. In de vergunning stond wel dat er een beheerplan was maar die zit niet bij de stukken. We vragen het maar eens op.

18 september 2017 - 2
Busger meldt dat er geen beheerplan is voor de westzijde. En dat er alleen een beheerplan is voor het hele park en dat we dat al hebben. Vervolgens over de inhoud van het plan. We hebben alleen een plan voor de oostzijde. We gaan het bespreken in het overleg met haar.

18 september 2017 - 3
We sturen Bobeldijk een mail over al dat gekap aan de westzijde. Hij schrijft
Beste buren van ..,
Ik ben geïnformeerd over deze bomen. Het gaat in ieder geval om 5 populieren en 4 essen. Er wordt gewerkt aan een website met informatie waar iedereen per boom kan zien waarom deze gekapt moet worden.
Tevens wordt er een foto archief van de bomen gemaakt na de kap. Sommige bomen ogen gezond, maar zijn van binnen rot.
Met vriendelijke groeten,
Erik Bobeldijk

20 september 2017
Er is een vergunning voor een huisje aan de Noordoever gepubliceerd. Weer bouwen? We vragen nadere informatie op.

22 september 2017
Het overleg met Busger ter kennismaking. Beide andere ambtenaren konden niet komen. Heel teleurstellend. We vertellen haar alles wat er tot nu toe gebeurd is. Wat onze verwachtingen zijn en wat wij willen. Raar is dat het overleg over de inrichting volgens haar bestaat uit het meedenken over de second opinion. Nee, natuurlijk niet zeggen wij, het gaat om het ontwerp. Vragen stellen heeft geen zin, ze moet zich nog inlezen. Ook niet over het beheerplan. Eerste indruk is redelijk goed.

28 september 2017
We sturen Busger onze samenvatting van het gesprek.

29 september 2017
Busger antwoordt dat ze dingen leest die niet zo of niet zo expliciet uitgesproken waren. Raar, wij hebben het met vier aanwezige buren zo beleefd. Verder meldt ze dat de het betrekken van de “bewonersplatforms” bij de herinrichting bestaat uit het second opinion onderzoek op de bomen. Dat we willen meepraten over het ontwerp moet ze nog voorleggen.

6 oktober 2017
We ontvangen een uitnodiging voor nader overleg Begeleidingsgroep Sloterpark Oost op 20/10. Dat schiet niet echt op. Het gaat over de second opinion. De bestuurders beraden zich nog over het meedenken over de inrichting. Wij snappen er niets van. Het project stilleggen voor nader overleg met de belangengroepen, dit breed uit meten, en je dan beraden of je dat wil.
We krijgen ook nog een uitnodiging voor een schouw mailt ze.

11 oktober 2017
We krijgen een uitnodiging voor een schouw aan de westkant. Velen van ons gaan daar naar toe.

16 oktober 2017
We bespreken weer alle meldingen over kappen. Er wordt dus echt gekapt buiten de vergunning. En er is geen beheerplan volgens Busger. We pakken haar mail er nog eens bij. Omdat de mail niet besproken is nemen we de moeite om Busger te informeren over de omissies in haar mail en een en ander te verduidelijken.

16 oktober 2017
Busger antwoordt direct. Volgens haar mag iedereen zijn eigen uitleg aan een beheerplan geven. En het beheerplan oost noemt ze nu een oud concept. Er wordt hard gewerkt aan een beheerplan. Nu? Gebaseerd op wat? Het lijkt alsof de zaken niet serieus genomen worden.

17 oktober 2017
We reageren toch maar op haar mail, het moet wel duidelijk zijn. We stellen scherp hoe wij een en ander zien. Er komt meteen antwoord: ze kan en wil hier niet op reageren.
We zijn benieuwd waarom niet, we zien haar de 20e.

17 oktober 2017 – 2
De schouw aan de westzijde. We zijn met veel buren. Men wil nog zo’n 70 bomen kappen en men wil laten zien waarom. Olijhoek laat veel foto’s zien van bomen die hij terecht gekapt had. Ook in het Sloterpark. Mooi. Misschien iets te veel. Er wordt gegrapt zijn er ook foto’s  van onterecht gekapte bomen? We gaan wandelen. Er wordt een nieuwe term geïntroduceerd door het stadsdeel: de calamiteitenkap. Nog nooit van gehoord. Wel kappen maar geen haast, dus geen Noodkap. We krijgen er een aantal te zien die hij binnenkort gaat kappen. Raar, de helft zit helemaal niet in de kapvergunning en het is geen noodkap. Dan is het illegaal. Het wordt ook duidelijk dat hij afgelopen zomer een aantal bomen heeft laten kappen. Waarschijnlijk met de beste bedoelingen maar niet volgens de regels. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over het tijdstip wanneer je afscheid moet nemen van een boom. Er zijn nog vele opties, snoeien, kandelaberen en geleidelijke vervanging.
Een week later lezen we op het web een geweldig verslag van een geweldige schouw. Wij hebben dat toch anders ervaren.

17 oktober 2017 - 3
Er wordt opeens gekapt aan de zuidzijde. Discutabel of het nodig was. We vragen de foto's, het bomenonderzoek op en vragen hoe het staat met de website waar per boom kunnen zien waarom er gekapt wordt.
We krijgen nooit bestanden of antwoorden.


19 oktober 2017
We ontvangen de agenda voor morgen. En een concept opdrachtformulering voor de 2nd opinion. En het bomenonderzoek van de bomenwacht.

19 oktober 2017 - 2
De vergunning voor het plaatsen van een keet aan de Noordoever is ingetrokken, gelukkig vinden wij.


20 oktober 2017
Eindelijk overleg! Samen met de VVS en de VHS. Eerst beginnen ze over onze mail van de 17e. Busger was kwaad. Stu
ijvenberg zelfs ziedend. Ze willen echter niet vertellen waarom. Volgens ons staat er geen kwaad woord in. Ze willen er verder niet op ingaan. Vreemd, zeggen dat je ergens kwaad om bent maar niet op de inhoud in willen gaan. Willen ze liever geen inhoudelijke discussie?
Al snel blijkt dat alle belangengroepen op dezelfde lijn zitten: Dit ontwerp moet van tafel, precies zoals Bobeldijk als optie had gegeven.
Busger en Stuijvenberg nemen het mee naar de bestuurders.
Het second opinion onderzoek komt ook nog even aan bod. Het stadsdeel wil de second opinion betrekken op de afgeschoten kapvergunning. Die was volkomen fout en onduidelijk. Hoe wil je daar dan mee door gaan? En het is maar een fractie van de te kappen bomen. Volgens de belangengroepen zou het alle bomen moeten betreffen en anders van opzet moeten zijn: hoe behouden we zo veel mogelijk bomen zo lang mogelijk? En hoe behoudt je het boskarakter? En gelet daar op, wat moet je aan de waterproblematiek doen? Busger en Stijvenberg nemen het mee.

20 oktober 2017 – 2
We bespreken met meer buren hoe om te gaan met alle gegevens en indrukken van de schouw van 17 oktober. We besluiten een mail naar Bobeldijk te sturen om nog eens aan te geven wat eigenlijk toch niet zou moeten kunnen. 20171020


23 oktober 2017
Er wordt opeens toch
gebouwd aan de Noordoever. Net uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht en nu dit. We vragen meteen om opheldering.
Bobeldijk reageert meteen dat er een reactie komt.

24 oktober 2017
Busger antwoordt op onze mail van 20/10. Dat het te veel is om zo te beantwoorden, ze komen er zeker op terug. Dat is slecht deels gebeurd.

25 oktober 2017
De Rijk antwoordt op onze mail over de geplaatste keten aan de Noordoever. Een hele lange mail waarom dit een goed plan is. Belangrijker: h
et is tijdelijk. Er is een objectvergunning en er is een evenementenvergunning aangevraagd. En er komt nog voorlichting. Helaas achteraf. We horen dat Mauer dit soort dingen in zijn eentje beslist.

30 oktober 2017
Overleg, moeten we nog iets met de keet? We gaan toch reageren, dit soort dingen moet niet op deze manier. We sturen een mail. We krijgen hierop geen reactie.

5 november 2017
We hebben nog steeds geen bericht van Busger wanneer we nu het plan gaan bespreken. Het is al 6 weken geleden. We sturen een mail.

6 november 2017
Reactie van Busger dat er nog geen besluit genomen is of we het plan nog te zien krijgen.

6 november 2017-2
We reageren meteen. We willen het nu wel eens weten, graag vrijdag in het volgende overleg.

6 november 2017-3
Busger reageert meteen. Het is veel en ze willen zorgvuldig. Dit is….. ja wat is het?


9 november 2017
We melden dat een deelnemer niet kan en vervangen wordt en dat een andere iets later komt.
We krijgen meteen antwoord dat men er
toch wel veel waarde aan hecht om met dezelfde club om de tafel te zitten. Ja, wij ook, maar t blijft vrijwilligerswerk.

9 november 2017
We ontvangen de concept notulen en de agenda. Das krap.

10 november 2017
De 2e vergadering. Na veel gepraat over de procedure na inspraak blijkt gewoon dat we het ontwerp niet te zien krijgen. We zijn het behoorlijk zat. Dus Nieuw West publiceert dat de besluitvorming wordt uitgesteld om te overleggen met belangengroepen en wil dat vervolgens niet doen. Busger weet van niets. We lezen de publicatie voor. Ze neemt het weer mee. Stu
ijvenberg meldt dat het plan momenteel wordt aangepast onder strenge leiding van Mauer door Buiting en dat Mauer er boven op zit.
In de concept second opinion zit gewoon weer “aan de hand van de kapvergunning”. Dat is onmogelijk! Gewoon alle bomen onderzoeken vinden de belangengroepen. Verder zitten er gestuurde vragen in. We doen een tegenvoorstel. Er wordt gesproken over wie het moet doen. De kandidaat van het stadsdeel wijzen we af. We vinden dat de man die het rapport van de VHS heeft gemaakt een goed idee. Ze nemen het mee.

24 november 2017
Het trapveldje naast het Eesterenmuseum ziet er niet uit. Waarom wordt dat niet afgewerkt? We sturen er maar een mailtje over. Gelet op het slechte reageren van de ambtenaren direct naar Bobeldijk en Mauer.

27 november 2017
De kandidaat van de belangengroepen voor de second opinion wordt door het stadsdeel afgewezen.
De ervaringen van het stadsdeel met hem waren niet positief. Maar ze hebben al een nieuwe kandidaat en die wordt vrijdag voorgesteld en ze hebben hem al het onderzoeksvoorstel toegestuurd. O, werkt dat zo?

28 november 2017
We ontvangen de agenda voor 1 december. Het hele inrichtingsplan staat niet eens op de agenda! Het is ons nu wel duidelijk dat ze daar niet over willen praten. En het meegestuurde onderzoeksvoorstel gaat gewoon weer uit van de vreselijk foute kapvergunning met de niet kloppende getallen. Luisteren ze niet? Da
t kan helemaal niet. De meesten willen uit het overleg stappen, zijn ze nu helemaal gek geworden. Het voelt alsof we aan het lijntje gehouden. We zitten te praten met mensen die niet gemandateerd zijn en die niet inhoudelijk betrokken zijn waardoor over de inhoud praten niet kan.

29 november 2017
De gemoederen zijn bedaard en we reageren op de mail van 27/11 dat het op deze wijze aantrekken van een expert niet volgens afspraak is en dat wat ons betreft het overleg over het inrichtingsplan gaat.

30 november 2017
Busger reageert dat men haast heeft met de second opinion en dat ze 1/12 op het inrichtingsplan terugkomt.

1 december 2017
Het 3e overleg. Na het voorstellen van boomexpert Klingen ontstond een heftige discussie over wat dan te onderzoeken en het nut daarvan. Er ontstond een impasse. De ambtenaren willen vasthouden aan de foute kapvergunning. Dat is
hun opdracht. De expert doorbrak de impasse. Hij had het park donderdag bekeken en was bereid direct zijn second opinion te geven: Het bos ziet er goed uit. Er is op basis van vitaliteit geen argument voor kap. Behalve sommige iepen. De eiken zijn buitengewoon gezond. Er moet in een enkel geval, hier en daar wel wat gebeuren. Wij blij. Wat we al dachten wordt bevestigd. Er wordt afgesproken 20 december samen buiten te kijken zonder het stadsdeel.
Het inrichtingsplan blijkt aangepast te zijn en klaar. Nu gaan de dagelijks bestuurders er naar kijken. We geven weer aan dat we nou toch echt betrokken willen worden. Ze nemen het mee. Stijvenberg geeft aan dat het belangrijk is dat het park aangepakt wordt en dat het niet uitmaakt hoe lang het duurt.

7 december 2017
Eindelijk worden die mensen die een inspraakreactie hebben gestuurd geïnformeerd.

8 december 2017
Buur F ontvangt bericht dat het stadsdeel de kapvergunning Sloterpark Oost eindelijk heeft ingetrokken. ze gaan dus niet door met de oude.

14 december 2017
De fietspaden staan weer eens onder water. Het stadsdeel heeft de berm laten afgraven. Dat is niet de oplossing als dat vol is, krijg je weer hetzelfde. Er liggen genoeg buizen om het te laten afwateren. We sturen een paar voorstellen.

18 december 2017
De keet aan de Noordoever staat er nog terwijl die al weg had moeten zijn. We horen dat er helemaal geen vergunningen zijn afgegeven voor de keet aan de Noordoever. We vragen ze maar eens op.

18 december 2017 - 2
We krijgen een mail van Bos dat de keet van de Noordoever afgevoerd zou
worden op 10 december maar dat dat mis is gegaan en dat het deze week gebeurd.

18 december 2017 -3
Er wordt gewerkt aan de afwatering. De hele week worden buizen vrijgemaakt, gekoppeld en slootjes opgeschoond. Het werkt, het water is nu binnen een dag weg.

19 december 2017
Er is een boom gekapt in de zuidoo
sthoek van het park. Duidelijk geen Noodkap. We gaan maar weer eens mailen hoe het zit.

20 december 2017
Vandaag de wandeling met Klingen. Hij gaf tijdens de wandeling aan dat slechts een drietal lindes en een paar iepen matig waren. De rest van de bomen blijkt dus gewoon goed genoeg te zijn om te behouden. Het bos aan de Oostoever, dat weg zou moeten, staat dan wel regelmatig met zijn voeten in het water, maar is verder goed. De bomen zijn redelijk en de soorten die daar staan kunnen blijkbaar tegen water: Gaten door omgevallen bomen worden snel weer opgevuld door de natuur zelf. Een levendig geheel. En, met een zeer hoge natuurwaarde, vogels, insecten, paddenstoelen, dood hout etc., alles aanwezig. Ook het bos aan de zuidzijde van de ligweide is gewoon een goed bos, niet nat en ophogen of grond verbeteren is niet nodig. (We hebben al heel lang onze twijfels over grondverbetering en ophogen en dat werd deels bevestigd.) Het is niet zo dat er helemaal niet gekapt moet worden maar echt vele malen minder dan de hoeveelheid die volgens het stadsdeel noodzakelijk is. Daarnaast kun je als je de bosgedeeltes nog mooier wilt maken, (met dikke grote bomen) er hier en daar een paar dunne, mindere bomen om goede mooie bomen heen gefaseerd weghalen. Dat vraagt om expertise en een lange termijn plan. Al het andere wat je dan nog wilt kappen is dus omwille van het ontwerp of andere wensen. Dat is na deze wandeling wel heel erg duidelijk. De levensverwachting van bomen bij het Plantijnpad lijkt hem 50 jaar reëler dan 5 jaar.


21 december 2017
We krijgen antwoord op onze mail over het trapveldje van 24/11. Van Bos. Die hadden we niet verwacht. Busger is toch de omgevingsmanager? Hij heeft liever niet dat we naar bestuurders mailen. Het trapveldje wordt nog afgewerkt. Mooi. Een aantal andere vragen beantwoordt hij echter niet.

22 december 2017
We gaan het plan zien! Eindelijk. We hebben een aantal data gekregen. Het plan zelf krijgen we vooraf niet te zien omdat ontwerptekeningen zonder toelichting lastig te lezen zijn
. We kunnen ons dus niet voorbereiden. Afwachten maar weer, tot 5/1.

24 december 2017
We krijgen antwoord van Smit over de gekapte boom van 19/12. Dit is een slechte boom en zat in een kapvergunning van 348 bomen die slecht waren in heel Nieuw West. Dat is lastig om mensen over te informeren. Wat moeten we hier nou weer mee? Dat kan toch niet? Dus mensen komen ’s avonds thuis en dan is de boom naast hun huis gekapt. Zonder enig bericht en nergens iets over te vinden.

24 december 2017-2
Na heel veel heen en weer mailen, hebben we een reactie op het bericht van Smit opgesteld. Dit kan echt niet vinden we. We sturen het naar Bobeldijk omdat hij toegezegd had e.e.a. te bewaken.

24 december 2017-3
We sturen ook nog een mailtje over o.a. de onbeantwoorde vragen van onze mail van 24/11 naar Bos.

28 december 2017
We hebben reactie van Bobeldijk op onze mail van 24/12. Hij meldt onze brief aan als klacht. Hij heeft wel aangegeven dat een kapvergunning zichtbaar moet zijn voor de burger. Precies! We ontvangen inderdaad een ontvangstbevestiging van onze mail als klacht.

4 januari 2018
Opeens worden de paden afgesloten met grote betonnen blokken. En verboden voor voetgangers. Wat is dit nu weer? We sturen een mail. We doen gelijk nog een voorstel voor verdere verbetering van de afwatering.


5 januari 2018
Eindelijk gaan we het aangepaste ontwerp zien. Elberse (ontwerpster) licht toe. We hebben onderling afgesproken niet in de vergadering te reageren maar het eerst met een aantal mensen
te bespreken. We zijn heel erg teleurgesteld. Het plan is in grote lijnen nog steeds hetzelfde. Hier en daar zijn er wel wat bomen gespaard, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Als dit het resultaat is van meer dan 200 inspraakreacties en al onze inzet dan wil men niet echt tegemoet komen aan de wensen van belanghebbenden en het behouden van zoveel mogelijk bomen. Zij vinden van wel, ze hebben zelfs 2 tekeningen gemaakt met wat ze allemaal aangepast hebben. Niet echt een punt want ze hebben vooral onzinnige zaken weggehaald. We gaan schriftelijk reageren en 12/1 gaan we het bespreken met Bobeldijk.
De blokken zouden zijn geplaatst vanwege water op de paden en de kans op vorst. Er is geen water meer op het fietspad.

8 januari 2018
Een mailtje van Bos naar aanleiding van onze nog niet beantwoorde vragen over het trapveldje. Hij wil het telefonisch bespreken. Vreemd. We nemen het in beraad.

10 januari 2018
We hebben besloten toch een mailtje te sturen over die belachelijke blokken op het fietspad. Het mailtje is nog niet klaar of de borden worden weggehaald. Rare volgorde,
eerst de borden dan de blokken.

10 januari 2018 - 2
Twee betonnen blokken zijn vlak na een bocht blijven staan, zonder schildjes en bebording midden op het fietspad, blijkt ‘s avonds. Ongelofelijk. We bellen de politie maar. Zij beoordelen de situatie als zeer gevaarlijk en laten de calamiteitendienst de blokken weghalen. We mailen het stadsdeel dat dit toch wel erg slordig is.

11 januari 2018
We hebben het second opinion rapport over de bomen in Sloterpark Oost ontvangen. Dit rapport bevestigt wat we al wisten namelijk dat er geen enkele noodzakelijkheid is voor de kap en dat het goed gaat met de bomen in Sloterpark oost.

12 januari 2018
Eindelijk zitten we aan tafel met Bobeldijk. Eindelijk gaan we inhoudelijk aan de slag.
Als mededeling wordt eerst aangegeven dat we iets over het plan d.d. 4 januari 2018 op facebook hebben gezet en dat het niet netjes is tijdens onderhandelingen iets naar buiten te brengen. Wat precies het probleem is daar willen de ambtenaren niet op in gaan. Wij hebben namelijk alleen laten zien dat ze nog steeds grootschalig willen kappen. En hoezo onderhandelingen? Was het maar waar. Naar aanleiding van de 2nd opinion en de wens van het stadsdeel om zoveel mogelijk bomen te behouden stellen we meteen voor om af te zien van de voorgestelde grootschalig kap en samen een mooi plan te maken. Al die energie die we moeten steken in het bestrijden van de voorgestelde kaalslag kunnen we toch beter stoppen in het samen maken van een mooi plan. Bobeldijk kan hier niet op reageren want dat is aan het bestuur. Hij neemt het mee. Busger en Stu
ijvenberg willen doordenderen want het moet 14 februari in de commissie. Nu is er noodzakelijkheid voor kap in verband met het droog krijgen van de velden. Er wordt kritiek geleverd op de 2nd opinion door Klingen. Maandag is er een overleg met het Bodem Advies Team die hun kijk op de zaak zal geven. Wat ze aangeleverd hebben weten we niet. We vrezen het ergste. We hoeven ons volgens Busger geen zorgen te maken want Hans Kaljee verdedigt de belangen van de bomen. We hadden het slechter kunnen treffen maar moet Kaljee alleen opboksen tegen techneuten die roepen “als je het goed wil doen moet alles eruit”?
Langzaam komt het ontwerp ter sprake. Bobeldijk vraagt wat ons bezwaar is tegen het plan, het kappen van bomen of het ontwerp. Beiden, we roepen al tijden
dat zoveel mogelijk bomen zo lang mogelijk moeten blijven staan. We hadden toch verwacht dat deze informatie allang aan Bobeldijk teruggekoppeld zou zijn.  Uiteindelijk gaan we de inhoud in met de ontwerpster. Elberse zegt meerdere malen: goede bomen blijven staan. Even later noemt ze opeens dat behoudenswaardige bomen blijven staan. Ze blijft het uitgangspunt omdraaien. Elberse neigt naar kappen tenzij. En dat moet natuurlijk zijn: we behouden de bomen tenzij. Het is zeer verwarrend. Het stadsdeel wil toch ook zoveel mogelijk bomen laten staan? Helaas is de tijd te kort om het ontwerp te bespreken. We komen wel tot een vervolgafspraak, wordt de 17e januari vervolgd.

15 januari 2018
We sturen Bobeldijk een mail om hem nog eens te wijzen op de onnodige kap van gezonde bomen ten behoeve van
het ontwerp en het slechte idee van aanbrengen van extra asfalt in de vorm van paden.

15 januari 2018 – 2
Wij sturen op verzoek van Busger een schriftelijke reactie op het ontwerp dat we 5 januari te zien kregen.

17 januari 2018
Eindelijk de sessie met de ontwerpster. Ondertussen heeft het Bodem Advies Team ook gezegd dat kap nu niet nodig is en dat er eerst nader geohydrologisch onderzoek nodig is. Mooi.
Het overleg met de ontwerpster gaat bijzonder goed. Elberse staat veel opener om het ontwerp te bespreken dan alle ambtenaren bij elkaar tot nu toe. Over veel zaken worden we het enigszins eens. Veel zal ook later in overleg bepaald worden. Hangpunten blijven het aanleggen van onnodige paden en kap voor aanleg van bosschage en kap voor de aanleg van de onnodige paden, paden naar steigers en locatie van steigers. We komen er niet helemaal uit maar er zijn stappen gezet. We vragen om goede verslaglegging. En om een vervolg. De bestuurders besluiten 23/1 al of ze het doorsturen naar de commissie. Uiteindelijk hebben we maar 2 uur de gelegenheid gehad om het ontwerp te bespreken.
Dat was dan het nadere overleg met de belangengroepen.

19 januari 2018
We bespreken de resultaten van ons overleg en maken een verslagje. 20180119
Ondanks het goede overleg maken we ons zorgen om het feit dat er nu  een eindbeeld neergelegd wordt terwijl er heel veel  onduidelijkheden zijn. Over de onzinnigheid van de paden willen we nog iets melden aan bestuurders besluiten we. Liefst met alle belangengroepen.

21 januari 2018
We zijn het eens, de VHS en VVS en wij sturen een gezamenlijke mail over de onzinnigheid van paden aan de bestuurders. 20180121


22 januari 2018
Het stadsdeel laat borden plaatsen, rondom het hele park
. “Pas op !!! Vallende takken Betreden op eigen risico” De storm is al weer een week geleden. Wij begrijpen er helemaal niets van. We sturen een mail naar Busger. Ze mailt terug dat de aannemer nog niet alles gecheckt heeft na de storm van 15 januari. Daar willen ze bezoekers op attenderen. Dat lezen wij er echt met geen mogelijkheid in. Dit is natuurlijk zwaar overdreven. Volgens velen provocatie en bangmakerij. We besluiten voorlopig verder geen actie te ondernemen tot de aannemer alles heeft bekeken.

25 januari 2018
We krijgen een mail dat de behandeling in de commissie is uitgesteld tot 7 maart. Men wil de tijd nemen alle wijzigingen te verwerken in het plan. We zijn heel nieuwsgierig.

26 januari 2018
Er is een publicatie over een vergunning voor Noodkap in het Sloterpark. Dat is mooi. Laten zien wat je doet. We vragen de vergunning op.

1 februari 2018
We sturen een mail over de (Nood)kapvergunning van 26 januari. Dat moet veel beter kunnen. Er zitten veel onduidelijkheden in.

2 februari 2018
Eindelijk het verslag gekregen van de sessie met de ontwerpster. Verward zijn we: de gemaakte afspraken zijn niet goed vastgelegd, in het verslag wordt duidelijk weer afstand genomen van de afspraken. Veel zaken zijn opeens “misschien en eventueel”. Ook zijn ze een aantal afspraken vergeten. Het vertrouwen is opeens weg. Het zijn concept notulen, maar toch.

2 februari 2018 – 2
Bobeldijk mailt dat hij onze suggesties over de verwarrende (nood)kapvergunning intern bespreekt om de procedures aan te scherpen.

3 februari 2018
Het verslag van de sessie met de ontwerpster
besproken met een aantal andere Buren. Dit is toch heel iets anders dan hetgeen we daags na de vergadering teruggekoppeld hadden en wat in ons eigen verslagje staat. We voelen ons toch een beetje belazerd. We besluiten het te gaan bespreken met de andere belangengroepen.

4 februari 2018
Steeds meer mensen spreken ons aan over die belachelijke borden over vallende takken. Deze borden zijn voor veel mensen een rode lap. We wachten nog tot en met woensdag of er nog gewerkt wordt. Dan maar weer een mail naar Bobeldijk of Busger.

7 februari 2018
De notulen van het overleg van 17/1 besproken met de andere belangengroepen. De notulen zijn zo anders dan wij allemaal beleefd hebben. En het veelvoud aan ingebouwde mitsen en maren halen alle afspraken onderuit. Onze insteek is om niet akkoord te gaan met de notulen. De andere belangengroepen willen wel reageren op de notulen zelf. De notulen worden uitgebreid besproken. Besloten wordt naast onze aanpassingen ook een gezamenlijke reactie te sturen. Er is nog zoveel onduidelijk dat je helemaal niet van een eindbeeld kan spreken. Misschien is streefbeeld iets? Zolang onduidelijk is wat de uitslag wordt van het geohydrologisch onderzoek, onduidelijk is of er wel/geen rekening gehouden wordt met de uitslag van het second opinion onderzoek van Klingen en niet schriftelijk is vastgelegd dat wij officieel betrokken worden bij het vervolg, maken wij ons grote zorgen over het eindbeeld.

11 februari 2018
We zijn eruit. We hebben samen met de andere belangengroepen ons commentaar op de concept notulen opgesteld. Er mankeerde nogal wat aan. Verder hebben we gemeld dat je scenario’s die we besproken hebben niet nu opeens als eindbeeld kan neerleggen. En vooral het kappen dan maar vast opschrijven als afgesproken. Het vertrouwen heeft weer een fikse deuk opgelopen door deze wijze van verslagleggen. Dat melden we ook aan Bobeldijk en Mauer.

12 februari 2018
We sturen een mail wanneer de ”betreden op eigen risico” borden nu eens weggehaald worden.
Busger antwoord dat heden de opdracht gegeven wordt de borden weg te halen.

12 februari 2018
We ontvangen een antwoord op onze mail die Bobeldijk 28/12 als klacht heeft laten registreren.
Men meldt dat er iets is fout gegaan. Nou inderdaad! De stakeholders worden in de toekomst geïnformeerd meldt men. Het antwoord is erg onbevredigend. Ze moeten gewoon goed publiceren en goed voorlichten! Dit vraagt weer om een reactie.

13 februari 2018
We sturen Bobeldijk een mail over de kapvergunning voor 548 (dat staat in de vergunning) bomen in heel Nieuw West die onjuist gepubliceerd is en waar in het geheel niet over voorgelicht is. En ook over de antwoorden op onze klacht. Hier is toch echt structureel iets mis. We willen nu toch wel eens met hem en de stadsdeelsecretaris praten over wat wel de uitgangspunten zouden moeten zijn.

16 februari 2018
We hebben na 10 weken nog niets gehoord over ons verzoek over de vergunningen voor de keet aan de Noordoever. We stellen het stadsdeel in gebreke.

18 februari 2018
In overleg met de andere belangengroepen is besloten om nog een mail naar Bobeldijk en Mauer te sturen met onze bezwaren tegen het inrichtingsplan en het nu vaststellen van een nog onzeker eindbeeld. Na overleg over de inhoud dezelfde dag nog
verstuurd.

20 februari 2018
Een mail van Busger dat het DB de stukken heeft vastgesteld. Maar ook dat het weer wordt aangepast. Wij krijgen de stukken pas maandag 26/2 te zien. Weer onduidelijkheid. Wat wordt er aangepast? Geheimzinnig weer. Er rest ons niets anders dan te wachten. Wel jammer
want de deadline voor de Westerpost is dan al gepasseerd. Onze tijd om iets op touw te zetten wordt hierdoor nog meer verminderd. Ook valt het precies in de voorjaarsvakantie. We hadden ook nog wel een reactie op onze mail over de concept notulen verwacht maar helaas.

21 februari 2018
De “betreden op eigen risico” borden worden eindelijk weggehaald.

26 februari 2018
Alle borden? Nee er blijven er drie
staan. Een pal voor een nieuw geplante boom en een terras aan de westzijde en twee bij de Oostoever.

26 februari 2018 – 2
De stukken komen niet vandaag maar woensdag. Weer 2 dagen minder om te reageren. Dit is behoorlijk onbehoorlijk. Was fijn geweest als we daar een berichtje over gehad hadden maar we moesten het ontdekken op de website.

28 februari 2018
De stukken staan online.
Het stadsdeel heeft ook een overzicht van de overleggen er bij gestopt. Vooral wat besproken is.
Er is wederom geen goede bestaande situatie bijgevoegd, je moet het park kennen om te begrijpen wat er gaat gebeuren.

2 maart 2018
We worden getipt, er zit geen goede tekening bij de commissiestukken. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. Via een omweg is ie wel te vinden op de gemeente site.
We plaatsen 'm online en tweeten de db-ers waarom er geen tekening bij zit? We krijgen geen reactie.

7 maart 2018
De commissievergadering
18 insprekers en een overvolle tribune. De beelden zijn te zien bij Commissie 7-3-18

10 maart 2018
We hebben overlegd, wat moeten we nu.
We besluiten nog een brief te sturen met wat uitzoekwerk, een Plan van aanpak dunnen en een Alternatief plan.

11 maart 2018
Onze reactie is verstuurd. VHS gaat mee, VVS kon dit nog niet regelen.  Reactie


14 maart 2018
De stukken van ons WOB verzoek omtrent de keet aan de Noordoever ontvangen. En ja hoor de evenementenvergunning is weer eens fout gepubliceerd. Niemand heeft 'm kunnen zien. Want geen postcode toegevoegd. Het selectiecriteria voor overheid.nl
Het lijkt er nu wel sterk op dat het een trucje is om bezwaar te voorkomen. We gaan weer een klacht indienen.

14 maart 2018 - 2
Net voor ons vertrek naar de commissievergadering staat er opeens een nieuwe tekening bij de stukken. De paden zijn er uit! De bomen op de ligweide blijven staan en ook het bos aan de oostoever is weer terug. De rest is helaas nog steeds verdwenenvan de tekening. Dat zijn toch nog 'n paar honderd bomen. tekening

14 maart 2018 - 3
We kunnen het niet geloven. Het vage oncomplete plan is toch vastgesteld. En zelfs het foute beheerplan dunning. gelukkig zijn de paden wel uit het plan en zal het kappen in overleg met de buurt plaatsvinden. Er is een motie aangenomen die het overleg met de buurt meer kracht geeft. Het blijft toch wel heel raar dat je in een eindbeeld, wensbeeld of definitief plan, want ja wat is het, alvast een paar honderd bomen laat verdwijnen. We beraden ons op een gepaste reactie.

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu