20190407 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

20190407

Artikelen
 

Antwoord WOB verzoek

Eindelijk antwoord op ons WOB verzoek omtrent besluit afwijkende periode vergunningverlening.
Hoe was het ook alweer?

In het antwoord op onze vraag waarom de vergunningen zo laat verleend worden in NieuwWest schreef een ambtenaar.
"Het stadsdeelbestuur heeft daarom besloten dat de uiterlijke termijn om over te kunnen gaan tot besluitvorming (vergunningverlening) 2 weken dient te zijn"

Dat leek ons erg onwaarschijnlijk want dat is in strijd met de wet en maakt het onmogelijk om nog zonder tussenkomst van de rechter bezwaar te maken of aanpassingen te bespreken.

we vroegen:

In onderstaande mail van uw ambtenaar, met blauw gemarkeerd, wordt er over gesproken dat het stadsdeelbestuur heeft besloten vergunningen korter dan 6 weken voor aanvang evenement tot maar liefst 2 weken voor het evenement te verlenen. Wij vinden dit ongehoord. Gelet op proceduretijden is het dan onmogelijk om bezwaar te maken.
In de kerstvakantie hebben we uw website doorzocht en geen besluit hierover kunnen vinden.

Hierbij verzoeken wij u alle stukken omtrent de besluitvorming over het verkorten van de vergunningverlening tot 2 weken voor het evenement openbaar te maken.

Na 10 weken kwam het antwoord. (moet binnen 4 weken)
Eindelijk eens excuses, 2x zelfs, dat hebben we eigenlijk nog nooit gehoord van het stadsdeel.

Dat je alleen via de voorzieningenrechter invloed op de vergunning kunt uitoefenen blijft echter gewoon staan.
Rechtbankdemocratie? Wat is er mis met overleg?
Wat er verder geschreven is blijft een zeer slecht excuus voor de laatst mogelijke vergunningverlening voor loveland. Hetzelfde gold namelijk voor Mystic Garden en dat was 8 weken eerder.
Dus 5 maanden voor het verlenen van de vergunning 1 dag voor de opbouw. Dat riekt behoorlijk.

Dit is hun antwoord:

Allereerst excuses dat wij nu pas op uw mail reageren.
Het klopt dat u geen besluit kunt vinden. Het is namelijk geen bestuursbesluit geweest dat de uiterlijke termijn om over te kunnen gaan tot besluitvorming (vergunningverlening) 2 weken is. Onze oprechte excuses voor deze verkeerde informatie.
De termijn van 2 weken is een afspraak geweest met het dagelijks bestuur in 2016. De oorsprong van deze afspraak komt voort uit de situatie dat de afdeling Vergunningen destijds een enorme achterstand in het werk had, dat de evenementenvergunning vaak op de dag van het evenement zelf verleend werd.
Dit was voor de afdeling noch het toenmalige bestuur onacceptabel. Er is toentertijd afgesproken om minimaal 2 weken voor aanvang van het evenement de vergunning verleend te hebben en in te zetten op meer mankracht om deze termijn te behalen.
Inmiddels is de situatie gewijzigd. Destijds waren er 2 mensen op de afdeling die de aanvragen voor evenementen èn horeca in behandeling namen, tegenwoordig is de formatie uitgebreid naar 7 mensen. Ook is er een nieuw bestuur en is in april 2018 het evenementenbeleid gewijzigd.
Zodra de aanvraag binnen is, publiceren wij deze om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen.
Daarnaast is ons streven om zo snel als mogelijk op een aanvraag om evenementenvergunning een besluit te nemen en dit besluit direct te publiceren. Hiermee houden wij rekening met belanghebbenden, zodat er minimaal voldoende tijd is om een voorlopige voorziening aan te vragen. Bezwaar maken kan ten alle tijden, mits binnen zes weken nadat het besluit kenbaar is gemaakt. Alle publicaties zijn terug te vinden via de volgende link: . https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u – voorafgaand aan het evenement – een voorlopige voorziening aanvragen. Hierbij dient u bij de rechtbank het spoedeisend belang van deze voorziening te beargumenteren.
In de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening), artikel 2.40 is opgenomen dat een aanvraag om evenementen vergunning minimaal 10 weken voor aanvang van het evenement ingediend kan worden. Dit vergt van het stadsdeel en de ketenpartners dat er binnen 4 weken een beoordeling op de onderdelen plaatsvindt (o.a. openbare orde en veiligheid, verkeersplan, veiligheidsplan, duurzaamheidsplan, brandveiligheid en afstemming met andere activiteiten/werkzaamheden in het gebied) en dat alle belangen correct worden afgewogen. Zienswijzen zullen ook binnen deze termijn beoordeeld dienen te worden. Vaak is deze tijd al nodig om een complete aanvraag van de aanvrager te ontvangen, omdat er bij de eerste beoordeling vaak blijkt dat er stukken missen. De aanvrager dient op basis van de AWB (Algemene wet bestuursrecht), artikel 4:5 in de gelegenheid gesteld te worden om de aanvraag compleet te maken.
Vandaar dat het een streven is die niet altijd gehaald kan worden. Het is geen excuus, maar wij willen u wel de context schetsen hoe wij te werk gaan en hoe het proces van een vergunning aanvraag verloopt.
Dit jaar is de aanvraag voor Loveland binnengekomen op 21 december 2018. In februari hebben wij een akkoord gekregen van de 5-hoek (dit is een overleg tussen de Burgemeester en de hoogste leidinggevende van de openbare orde en veiligheidsdiensten van de regio, waaronder brandweer en politie) dat dit evenement doorgang kan hebben. Dit is dan de formele datum dat de aanvraag daadwerkelijk in behandeling kan worden genomen, dan gaat de teller lopen.
Uw zorg inzake tijdige besluitvorming wordt zeker gedeeld. Het is zelfs zo dat momenteel aan het proces wordt gewerkt om te zorgen dat op evenementen eerder dan 6 weken voor aanvang besloten is. Dit is echter niet 1-2-3 georganiseerd, maar er wordt aan gewerkt.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur via 020 – 253 7297.
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu