Kapvergunning oost - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kapvergunning oost

Oost tot 04 2018
 

Kapvergunning Sloterpark Oost herroepen

Zoals jullie weten heeft een van de Buren (de enige die de kapvergunning tijdig gezien heeft) bezwaar aangetekend tegen deze kapvergunning.
Alles wat maar mis kon zijn aan de vergunning was mis:  De publicatie, vage motivering, verschillende en foute aantallen, incompleet, onduidelijk, fouten in de tekeningen en ontbrekende bijlagen.
De Bezwaarschriftencommissie van het Stadsdeel was het hier mee eens en heeft het bestuur geadviseerd het besluit over de vergunning te herroepen.

Het Algemeen Bestuur van het stadsdeel neemt het advies van de Bezwaarschiftencommissie over en verklaren zijn bezwaar zowel ontvankelijk als gegrond. (Hij is dus in het gelijk gesteld) en herroepen het besluit over de omgevingsvergunning.
Logisch toch?

Maar ze besluiten ook “op een gewijzigde aanvraag omgevingsvergunning” (met hetzelfde nummer) “in afwachting van nader onderzoek in het Sloterpark definitief op een nader te bepalen datum te beslissen”.

Het is ons niet geheel duidelijk wat dit nou precies betekent, doorgaan met dezelfde vergunning of een nieuwe aanvraag doen.

Dat eerste zou raar zijn omdat de bezwaarschriftencommissie schrijft dat “de grenzen” voor het aanpassen van een vergunning “al overschreden zijn” en dat het hen voorkomt “dat het traject voor de inspraakprocedure afgerond moet worden alvorens een kapvergunning aan de orde kan zijn”.

Wij vinden dat alleen de foute publicatie al genoeg is om de vergunning volledig in te trekken. Niemand heeft die publicatie van de vergunning gezien! We hebben vernomen dat zelfs de Vrienden Van de Sloterplas, normaal zeer oplettend, de vergunning niet langs heeft zien komen.

Dit besluit is zoiets van: ik vraag een bouwvergunning voor een schuurtje aan en ga de vergunning aanpassen om een dakopbouw te bouwen.

Het besluit en het advies van de Bezwaarschriftencommissie n
et als alle eerder geplaatste stukken zijn hieronder te zien.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Buren van het Sloterpark vinden dat zoveel gegevens online moeten zijn.
Daarom hieronder de complete kapvergunning voor Sloterpark Oost:
Daar weer onder onze bevindingen.

de aanvraag kapvergunning

de motivatie

tekening 1

tekening 2

bomenlijst

advies

vergelijk de tekening met de situatie buiten en je weet gelijk dat er geen donder van klopt

Op verzoek van de bezwaarschriften commissie moest de vergunning verduidelijkt worden.
Dat is helaas niet echt gelukt maar er zitten nu wel onderzoeken bij die iets zeggen over de kwaliteit en bodemgesteldheid en de 4 bomen uit de hofjes die ze wilden kappen zijn nu verdwenen. (de 1e winst)

kaplijst

nieuwe tekening

beheerplan  dit is het uitvoeringsplan dat het park klaar maakt voor het ontwerp, hierdoor wisten we dat ze veel meer gaan kappen dan het op de informatieavond genoemde aantal van 255 bomen.

onderzoek 2015

onderzoeksmethode

veiligheidsmaatregelen

beheermaatregelen

bomen

bosvakken

kwaliteit bomen

kwaliteit overig groen

bodem

grondboringen

boorlocaties

onderzoek 2013 tekening  (hier staat iets over de strook ten oosten van plantijnpad)

onderzoek 2013 bomenlijst


 
 
 

Hier is de reactie van Fons te lezen op de zogenaamd verbeterde kapvergunning

 
 

De Buren van het Sloterpark hebben een poging gedaan te tellen hoeveel bomen er nu werkelijk gekapt gaan worden.
Volgens de geruchten zijn het er veel meer dan duizend.
We checken dat.

Te lezen in het volgende artikel

Buren Sloterpark checkt

 
 

Ook interessant in de discussie over de beslissing om wel of niet te kappen:

natuurwaarden in kaart 2016
http://www.vitalegroenestad.nl/Media/view/15083/natuurwaarden_in_kaart-2016_6_mb.pdf?

quick scan ecologie Sloterplas
http://ftp.ruimtelijkeplannen.amsterdam.nl/DRO/plannen/NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-/NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-OW01/b_NL.IMRO.0363.F1310BPSTD-OW01_tb9.pdf

quick scan ecologie Sloterpark
hier te downloaden 
 

22/2 bericht van Fons ; bezwaarschrift verduidelijkt en aangevuld:

Geachte mevrouw, heer,
Op 2 februari heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning die is verleend voor het kappen van 341 bomen in Sloterpark Oost met kenmerk OLO 2695239.
Dat bezwaar was met spoed opgesteld aangezien de bezwaartermijn bijna verstreken was. Nu is het tijd om een en ander nader toe te lichten en verder te verduidelijken.

Mijn bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning zijn drieërlei, te weten:
1. De informatie verstrekt in de omgevingsvergunning komt niet overeen met de informatie zoals die verstrekt is aan omwonenden op de informatieavond omtrent inrichtingsplan Sloterpark Oost. Hierdoor zijn omwonenden op het verkeerde been gezet.
2. De omgevingsvergunning met bijlagen zijn niet duidelijk, niet eenduidig en bevatten vele fouten. Hierdoor is niet duidelijk welke bomen er gekapt gaan worden.
3. De procedure van de omgevingsvergunning is mijns inziens niet volledig en niet correct doorlopen.
Deze redenen zijn ook reeds opgesomd in het bezwaarschrift, zij het minder puntsgewijs.

Hierbij de nadere toelichting en verduidelijking.
Ad 1. De informatie verstrekt in de omgevingsvergunning komt niet overeen met de informatie zoals die verstrekt is aan omwonenden op de informatieavond omtrent inrichtingsplan Sloterpark Oost.

1.1 Het op de informatieavond genoemde aantal te kappen bomen wijkt af van het in de Omgevingsvergunning genoemde aantal.
1.2  Op die informatieavond is verteld dat de nu als te kappen bomen aangemerkte bomen langs het Christoffel Plantijnpad nu nog niet zouden worden gekapt.
1.3  Op de informatieavond is verteld dat alleen slechte bomen gekapt zouden worden.
1.4  Er worden ook bomen gekapt in de hofjes van de Bakhuizen van de Brinkhof. Toen ik de vergunning onder ogen kregen was dat volledig nieuw voor mij en ook voor alle omwonenden die ik gesproken heb. Hier is echt nooit sprake van geweest

Ad 2. De omgevingsvergunning met bijlagen zijn niet duidelijk, niet eenduidig en bevatten vele fouten.
2.1 De tekeningen zijn niet recent en komen niet overeen met de daadwerkelijk situatie. Sinds de aanleg van het rondje Sloterplas tien jaar geleden ziet het er heel anders uit.
2.2 De tekeningen zijn niet compleet, o.a. de te handhaven bomen staan niet op tekening.
2.3 Er staat geen legenda op de tekeningen.
2.4 Er staan meerdere bomen op tekening en genoemd in kaplijst die al gekapt zijn.
2.5 Er staan bomen als te kappen op tekening die net geplant zijn.
2.6 Er staan bomen genoemd in kaplijst waarvan benaming en leeftijd niet kloppen.
2.7 De adresaanduiding is niet juist, er wordt niet alleen in het park gekapt. Langs het Christoffel Plantijnpad en in de hofjes van de Bakhuizen van de Brinkhof worden volgens de kapvergunning ook bomen gekapt.
2.8 De genoemde aantallen te kappen bomen in verslagen, vergunning, bijlagen, kaplijst en op tekening komen niet met elkaar overeen.
Op de informatieavond is sprake van 55 slechte bomen en 200 matige bomen.
O
p de aanvraag is sprake van 343 bomen en niet van dunnen.
In de motivatie door de projectleider bij de kapvergunning is sprake van 300 bomen en dunnen. (Dunnen is het vellen dat uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende houtopstand moet worden beschouwd en dat is gebaseerd op een door het college vastgesteld of goedgekeurd beheerplan.)
In de bomenlijst staan 340 bomen genoemd en is geen sprake van dunnen.
Op de tekeningen staan 298 bomen aangegeven en geen dunningsgebieden.

In de vergunning wordt het aantal van 341 bomen genoemd.
2.9 Door dat de te handhaven bomen niet op de tekeningen staan is controle niet mogelijk. Elke oriëntatie ontbreekt buiten en straks ook voor de aannemer dus we vrezen het ergste.
2.10 Er is sprake van dunnen maar de te dunnen gebieden zijn niet op tekening aangegeven. Dat kan met een beheerplan, maar dat zit niet bij de vergunning. Het op 20 februari door mij ontvangen plan is niet vastgesteld en kan daarvoor dus niet dienen.


De bovenstaande feiten zijn mijns inziens in strijd met par. 2.4 art. 2.22 lid 1 WABO “In een omgevingsvergunning worden het project en de activiteiten waarop het betrekking heeft, duidelijk beschreven”. en in strijd met par. 3.1 art. 3.1a WABO “Het bevoegd gezag kan zich bij het verlenen van een omgevingsvergunning in ieder geval baseren op gegevens en onderzoeken die niet ouder zijn dan twee jaar”

Ad 3. Het doorlopen traject van de vergunningaanvraag is niet volledig en niet correct.


3.1
 De publicatie van de besluiten is niet tijdig, onverwijld, en niet op geschikte wijze gebeurd. Mijns inziens in strijd met par. 3.2, art 3.8 WABO. Het bevoegd gezag geeft bij de toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht tevens onverwijld kennis van de aanvraag om een omgevingsvergunning in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Het vermeldt daarbij de in artikel 3.1, tweede lid, bedoelde datum waarop de aanvraag is ontvangen.
De aanvraag is ingediend op 8 december en gepubliceerd op 14 december. Doordat het elektronisch systeem niet goed werkt (hierover is door mij een klacht ingediend, zie bijlage 10) zijn hooguit de mensen die een abonnement hebben op overheid.nl met zoekcriteria heel Amsterdam hiervan op de hoogte gebracht. Op 22 december is blijkbaar al besloten dat er ergens tussen de 200 en 1000? bomen gekapt gaan worden. Dit wordt pas 28 december gepubliceerd en is pas op 20 januari te vinden op overheid.nl. Mijn abonnement op alle werkzaamheden in een omtrek van 1 km rond mijn huis geeft echter geen melding over deze vergunning. Dit is geen adequate wijze voor omgang met belanghebbenden. Neem daarbij in aanmerking dat er ook nog eens een flink aantal ouderen in de buurt wonen die geen internetaansluiting hebben en dus nog helemaal van niets weten maar wel belanghebbend zijn.
Een en ander lijkt me ook in strijd met art. 2:14 van de algemene wet bestuursrecht
Artikel 2:14
  
1 Een bestuursorgaan kan een bericht dat tot een of meer geadresseerden is gericht, elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is.
  
2 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, geschiedt de verzending van berichten die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, niet uitsluitend elektronisch.
  
3 Indien een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzendt, geschiedt dit op een voldoende betrouwbare en vertrouwelijke manier, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

3.2 Er is geen mogelijkheid geweest om een zienswijze in te dienen. Sterker nog er is een kennisgeving met daarin de tekst dat in een latere fase een zienswijze in te dienen is. Die latere fase wordt echter overgeslagen. Na kennisgeving volgt meteen de beschikking.
Mijns inziens in strijd met par. 3.2, art. 3.12 lid 5 WABO en art. 4.8 en 4.9 AWB
Artikel 4:8
1. Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het die belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien:
a. de beschikking zou steunen op gegevens over feiten en belangen die de belanghebbende betreffen, en
b. die gegevens niet door de belanghebbende zelf ter zake zijn verstrekt.
2.  Het eerste lid geldt niet indien de belanghebbende niet heeft voldaan aan een wettelijke verplichting gegevens te verstrekken.
Artikel 4:9
Bij toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 kan de belanghebbende naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen.

3.3
Een flink aantal bewoners is door onduidelijke locatieaanduiding sowieso niet in staat geweest zich te informeren of een zienswijze in te dienen volgens art. 4.9 WABO

3.4
In de motivatie is sprake van dunnen. Het is volkomen onduidelijk of dit ook gaat gebeuren op deze vergunning. Het is in ieder geval niet aangevraagd en er is geen vastgesteld of goedgekeurd beheerplan.

3.5
In het beheerplan wordt vooruitlopend op de goedkeuring van het inrichtingsplan Sloterpark Oost al gekapt om dit inrichtingsplan mogelijk te maken. Dat is niet de juiste volgorde.

Gelet op voorgaande verzoek ik de bezwaarcommissie de vergunning ongeldig te verklaren dan wel in te trekken.
Gezien de mogelijkheden die het stadsdeel heeft om slechte bomen te kappen door middel van een noodprocedure hoeft dat geen gevaar op te leveren.

De procedure dient mijns inziens opnieuw doorlopen te worden met duidelijke en heldere tekeningen, met kloppende beargumentering, met alle genoemde bijlagen bij de vergunningsaanvraag en een juiste publicatie zodat alle bewoners en andere betrokkenen daar kennis van kunnen nemen en een zienswijze in kunnen dienen.

Als onderliggende stukken voor de omgevingsvergunning goedgekeurd dienen te zijn door een bevoegd gezag met een recht van belanghebbenden op het indienen van een zienswijze dan wel bezwaar dan dient dat mijns inziens ook te zijn gebeurd en afgehandeld voordat de stukken aan de aanvraag omgevingsvergunning gekoppeld worden.

Verder hoop ik dat in het vervolg open gecommuniceerd wordt over de plannen met betrekking tot  werkzaamheden en inrichting van het Sloterpark Oost.


Hoogachtend,


 
 

14/2/2017
We hebben het beheerplan gekregen. Niet het beheerplan waar wij aan werken, maar het beheerplan voor het groen.
Zeg maar de complete kaalslag van het Sloterpark Oost
Hier te downloaden
Het is van november 2016, enige politieke besluitvorming hebben we niet gevonden.

 
 

14-2-2017
Bericht van Fons: Gisteren overleg gehad met stadsdeel over de kapvergunning Sloterpark Oost. Niet over de onvolkomenheden in de aanvraag en niet over de hele foute procedure van de vergunning maar vooral over de informatie aan de buurt. Er blijft een duidelijk verschil van mening over wat er gezegd en begrepen is over de strook naast het Plantijnpad en over hoe goede voorlichting en informatievoorziening er uit zou moeten zien. De digitale voorlichting faalt in ieder geval. Uiteindelijk is mij toegezegd dat de direct omwonenden per brief worden geïnformeerd en dat zij, indien ze dat willen, nog hun mening kunnen geven.
Wel heb ik het beheerplan gekregen dat ook
ontbrak bij de kapvergunning, daarin staan alle onderhoudsmaatregelen. Veel kaalslag. Maar tot mijn verbazing staat hierin op het laatste blaadje ook het volplanten van het grote veld. (Met dat vreselijke Almeerse bomenraster.) Dat is geen beheer dat is nieuwe inrichting. Hiermee is wat mij betreft wel duidelijk dat de onderhoudsmaatregelen en ontwerp op elkaar afgestemd zijn. Hopelijk in de goede volgorde.
De strook langs het Plantijnpad staat er trouwens niet in.
Het ontbrekende Bomenrapport is mij ook toegezegd maar dat heb ik nog niet ontvangen.
Dat zal uitsluitsel geven over of er echt noodzaak tot kappen is of dat het slechts een wens van iemand
is.


 
 

6-2-2017 Bericht van Fons
De rechtbank en een jurist van Amsterdam hebben gebeld.
Ze gaan niet kappen totdat mijn bezwaarschrift is behandeld.
Verder is er een verzoek om nader overleg over mijn bezwaren.
De zitting van 13 februari komt te vervallen.

 
 

2/2/2017 gedeelte uit verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank

Op 22 december 2016 heeft het algemeen bestuur van de bestuurscommissie stadsdeel Nieuw-West een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 341 bomen in Sloterpark Oost met kenmerk OLO 2695239.
Tegen dit besluit heb ik op 1 februari 2017 een bezwaarschrift ingediend.
Mijn bezwaren tegen de verleende omgevingsvergunning zijn drieërlei, te weten:
1. De informatie verstrekt in de omgevingsvergunning komt niet overeen met de informatie zoals die verstrekt is aan omwonenden op de informatieavond omtrent inrichtingsplan Sloterpark Oost. Hierdoor zijn omwonenden op het verkeerde been gezet.
2. De omgevingsvergunning met bijlagen zijn niet duidelijk, niet eenduidig en bevatten fouten. Hierdoor is niet duidelijk welke bomen er gekapt gaan worden.
3. Het doorlopen traject van de vergunningaanvraag is mijns inziens niet correct.
Voor nadere toelichting zie hieronder.

De reden waarom ik verzoek om een voorlopige voorziening is dat het door mij ingediende bezwaar geen schorsende werking heeft. Doordat de bezwaartermijn bijna afgelopen is kan de vergunninghouder op zeer korte termijn overgaan tot het kappen van de bomen. Dit kappen leidt tot onomkeerbare schade. Er zijn bomen die beeldbepalend en niet vervangbaar zijn.
Op grond van het bovenstaande verzoek ik u het voornoemde besluit te schorsen of om een voorlopige voorziening te treffen in afwachting van het moment waarop op mijn bezwaarschrift is beslist.

Toelichting:

Ad 1.
1.1 Het op de informatieavond genoemde aantal te kappen bomen wijkt af van het in de Omgevingsvergunning genoemde aantal.
1.2  Op die informatieavond is verteld dat de nu als te kappen bomen aangemerkte bomen langs het Christoffel Plantijnpad nu nog niet zouden worden gekapt.
1.3  Er worden ook bomen gekapt in de hofjes van de Bakhuizen van de Brinkhof. Toen ik de vergunning onder ogen kregen was dat volledig nieuw voor mij en ook voor alle omwonenden die ik gesproken heb.
Ad 2.
2.1 De tekeningen zijn niet recent en komen niet overeen met de daadwerkelijk situatie.
2.2 De tekeningen zijn niet compleet, o.a. de te handhaven bomen staan niet op tekening.
2.3 Er staat geen legenda op de tekeningen.
2.4 Er staan bomen op tekening
en genoemd in kaplijst die al gekapt zijn.
2.5 Er staan bomen op tekening als te kappen die net geplant zijn.
2.6 Er wordt verwezen naar een beheerplan maar dat is niet bijgevoegd.
2.7 Er staan bomen genoemd in kaplijst waarvan benaming en leeftijd niet kloppen.
2.8 De adresaanduiding is niet juist, er wordt ook opeens buiten het park gekapt.
2.9 De genoemde aantallen te kappen bomen in de aankondiging, de vergunning, de kaplijst en op tekening komen niet met elkaar overeen.
2.10 De te handhaven bomen staan niet op tekeningen, controle is niet mogelijk.
2.11 Er is sprake van dunnen maar de te dunnen gebieden zijn niet op tekening aangegeven.
2.12 Er wordt verwezen naar een bijgevoegd bomenonderzoek maar dat zit er niet bij, controle is niet mogelijk.

Een en ander is mijns inziens in strijd met par. 2.4 art. 2.22 lid 1 WABO en par. 3.1 art. 3.1a WABO.
Ad 3.
3.1  De publicatie van de besluiten is niet tijdig, onverwijld, gebeurd. Mijns inziens in strijd met par. 3.2, art 3.8 WABO. Zie ook bijlage 12.
3.2 Er is geen mogelijkheid geweest om een zienswijze in te dienen. Na kennisgeving volgt meteen de beschikking. Mijns inziens in strijd met par. 3.2, art. 3.12 lid 5 WABO en art. 4.8 en 4.9 AWB
3.3 Een flink aantal bewoners is door onduidelijke locatieaanduiding niet in staat geweest zich te informeren of een zienswijze in te dienen volgens art. 4.9 WABO


 
 

Dit zijn de te kappen bomen volgens de tekening bij de kapvergunning
Dat is toch echt heel wat anders dan het stadsdeel had verteld
ook is de vergunning al de 22e verleend en houdt het stadsdeel er zo zijn eigen procedures en tijden op na.
Verder blijkt van de inhoud niets te kloppen, bijlagen ontbreken, tekeningen kloppen niet, rapporten zitten er niet bij, steeds andere aantallen enz. enz.
Wat nu? bezwaar maken?
Moet heel snel...........

 
 

20 januari 2017
Er blijkt in de kerstvakantie een kapvergunning afgegeven te zijn.
Geen zienswijze mogen indienen. Vreemde procedure
Een van de Buren gaat m opvragen

 
 

Een aankondiging van een aanvraag, nieuwe procedure?
Ook vreemd dat er geen zienswijze ingediend kan/mag worden.
We houden het in de gaten.

 
 

21-9-2016
Na een paar dagen heeft het stadsdeel de vergunning gevonden.
We hebben 'm opgezocht
Lees de omschrijving
en huiver:
Omgevingsvergunning voor een terrein nabij Christoffel Plantijnpad nr. 3
geen woord over kappen of Sloterpark
En geen voorlichting en geen briefje de buurt in
typisch NIeuw-West? Kwade opzet?

 
 

16-9-2016
Er wordt opeens volop gekapt in het park.
Niemand in de buurt weet iets van een kapvergunning!
De Buren zijn zeer verontwaardigd!
Niets gezien, geen voorlichting, niks.
Dat gaan we uitzoeken

 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu