Kap september 2016 - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kap september 2016

Oost tot 04 2018
 Een van de in september 2016 gekapte "aan het afsterven" -de linden.
Nog steeds vol levenlust.

 
 

Vanwege de discussie over de in september 2016 gekapte bomen tussen ambtenaren en een aantal van de buren, waaronder Roel van Duijn, hebben we nu ook de kapvergunning voor deze bomen (OLO2173045, maart 2016) onder de loep genomen.
De vergunning zelf staat hieronder.


Over de noodzaak van die kap is nogal wat onenigheid tussen de ambtenaren en een aantal buren.
Door deze buren gevraagde uitleg hebben ze (nog) niet gekregen.
Helaas biedt de vergunning ook geen goede uitleg voor het waarom.
Net als de kapvergunning voor Sloterpark Oost en Sloterpark West rammelt die vergunning behoorlijk.

In het kort:
• Foutieve plaatsaanduiding (ook deze vergunningsaanvraag heeft niemand gezien, gepubliceerd als “een gebied bij Christoffel Plantijnpad 3” het gebied behelst 3 gebieden waaronder ook 1 aan de westzijde.) De aanduiding Sloterpark in de publicatie was minimaal op zijn plaats geweest. Eeen splitsing in 3 vergunningen nog beter.
• Alleen de aanduiding omgevingsvergunning wordt gebruikt, gebruikelijk en wenselijk is hier ook “kap” of “kapvergunning” te noemen.
• Niet kloppende en incomplete tekeningen; veel te veel bomen die er echt niet stonden, geen legenda.
• Ontbrekende rapporten.
• Ontbrekende motivatie (waar wel naar verwezen wordt). Alleen een zeer summiere omschrijving in de kaplijst.
• Niet onderbouwde redenen voor kap (uit de kaplijst). Reden 1:  “Herinrichting”; welke? waar goedgekeurd? Plan? Etc.. En reden 2: “Is aan het afsterven”; Waarop gebaseerd? Onderzoek? Rapport?

Ook deze kapvergunning is aangevraagd vooruitlopend op een besluit over de herinrichting. Hier zijn dus al vast bomen gekapt vooruitlopend op een herinrichting waarover nog steeds geen besluit is genomen. Zo maar 18 gezonde bomen gekapt. Van de overige 45 bomen twijfelen we zeer aan de noodzaak.
We waren volledig verrast door deze kap en zijn wij van mening dat een flink aantal van deze bomen, waaronder een tiental mooie linden, nog heel lang hadden meegekund.

Al met al hebben we nu 3 vergunningen gezien voor het Sloterpark met een heel gebrekkige aanvraag. Met ontbrekende bijlagen en bijlagen met veel gebreken. Toch worden deze vergunningen gewoon verleend, zelfs als de vergunningaanvraag gebreken vertoond.
Waar men zou verwachten dat de adviseur als een poortwachter zijn bomen beschermd en de aanvraag heel streng controleert lijkt het er hier heel sterk op dat hij steeds akkoord gaat met de aanvraag en een positief advies geeft. Sterker nog in de kapvergunning van maart 2016 draagt de adviseur zelfs redenen aan voor kap.

Verder vinden we dat er toch van uitgegaan mag worden dat als er sprake is van een “bezichtiging” dat er dan ook gecontroleerd wordt of een en ander klopt.

Bij het advies op de vergunningsaanvraag van maart 2016 wordt ook een mening gegeven over de waarde van de te kappen bomen. Volgens het advies hebben de bomen geen bijzonder landschappelijke waarde, geen bijzondere waarde voor het stadsschoon en geen bijzondere waarde voor de leefbaarheid van de woon- en werkomgeving. We waren werkelijk verbouwereerd dit te lezen. Hier zaten echt mooie linden bij. Voor ons hadden deze bomen zeker bijzondere waarde. Over de natuurwaarde van deze bomen wordt totaal niets aangegeven. (art. 5, lid 1 onder a. van de Bomenverordening 2014) Net als bij beide andere kapvergunningen.

Wat verder opvalt is dat de adviseur wel het volgende aangeeft: “14  bomen moeten weg omdat er een herinrichting van het park bezig is, en 45 bomen worden verwijderd omdat de kwaliteit heel erg slecht is (de bomen zijn aan het afsterven) als gevolg van erg slechte bodemomstandigheden (verslemping als gevolg van wateroverlast)” Volgens ons ligt het dan voor de hand om de bodemgesteldheid en waterafvoer te verbeteren en de bomen te behouden.
De reden “herinrichting.. ..die bezig is” klopt gewoon niet. Er werden op dat moment hooguit plannen gemaakt.

Ook de afdeling vergunningen zou toch op zijn minst de compleetheid en juistheid moeten checken of is hun rol slechts administratief?

Het Algemeen Bestuur is ook afhankelijk bent van uw ambtenaren en adviseurs maar hier lijkt iets niet in de haak te zijn.
Dit lijkt een geval van de slager die zijn eigen vlees keurt.

Wij zijn verbaasd over de volgende zaken:

1. Deze vergunningen zijn verleend ondanks dat ze incompleet zijn, niet kloppen en gebrekkig gepubliceerd zijn.
2. Het is onduidelijk wie nou eigenlijk de aanvragen controleert en op welke wijze.
3. De relatie tussen aanvrager(s), adviseur en verlener en hun rol is niet geheel helder. Doen ze wat ze moeten doen?
4. Het lijkt ons onwenselijk dat de teammanager vergunningen de vergunningen tekent namens het Algemeen Bestuur. Zien de leden van het Algemeen Bestuur daadwerkelijk zelf de vergunning?
5. Het aantal terug te planten bomen lijkt willekeurig. Wie bewaakt de in de vergunning afgesproken herplant van bomen?

Het is helaas nodig nogmaals de Bomenverordening 2014 te citeren:

Houtopstanden vormen in een compacte stad als Amsterdam een schaars goed waarmee zorgvuldig moet worden omgesprongen. Hoog opgaand groen wordt door veel inwoners ervaren als een verrijking van het aanzien van de stad en als een waardevolle afwisseling met de vele bouwwerken en infrastructuur in de stedelijke omgeving. Bovendien hebben bomen een belangrijke ecologische waarde en leveren zij een bijdrage aan een schonere lucht en aan de leefbaarheid van de stad.

Wij concluderen dat er bij deze vergunningverleningen niet zorgvuldig is omgegaan met een schaars goed.

We hebben een mail met bovenstaande bevindingen naar het stadsdeel gestuurd met het verzoek alle kapwerkzaamheden te staken.

De kapvergunning met bijlagen staat hieronder

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu