Post in/uit - Buren van het Sloterpark

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Post in/uit

 

Hieronder wordt vanaf 24 november 2017 alle correspondentie met het stadsdeel geplaatst (nog bezig met bijwerken)

Update mei 2018: we gaan proberen de correspondentie op onderwerp te ordenen tot die tijd blijft het even rommelig.

 
 

Geachte dames en heren,

Zojuist is een gedeelte van het park met blokken en verbodsborden! afgesloten voor het publiek. Zie foto
Reden hiervoor is de wateroverlast.
Wij hadden liever gezien dat er iets extra’s aan de wateroverlast was gedaan.
Op het moment van plaatsen zijn de paden droog!
Vorige week is de afwatering aangepast en dat werkte redelijk goed.
Helaas is de grote afvoerbuis aan het eind van de werkzaamheden dicht gegooid met grind waardoor de afwatering zwaar vertraagd wordt.
Na hevige regenval duurt het nu een dag voor het pad weer droog is. Maar zelfs dat is een grote verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.

 
 

Eindelijk hadden we een grote buis waardoor het water afgevoerd werd en waren de systemen gekoppeld.
Helaas is er voor gekozen om voor de grote buis een lading grind aan te brengen.
U begrijpt dat dat ten koste gaat van de permeabiliteit. (voor afvoer zie globale berekening hieronder)
We begrijpen dat je niet wil dat er dieren in de buis gaan maar volgooien met grind lijkt ons niet de goede oplossing.
Bij een oppervlak van het grote veld (volledig verzadigd) van 40.000 m2 en een regenbui van 20 mm in 24 uur moet er toch zo’n 800.000 liter worden afgevoerd.

Verder kan je in de bezinkvijver een extra buis naar de plas aanleggen (of een geultje graven) bij voorkeur aan de noordzijde van de vijver.
(Daar is in het verleden al eens een geultje gegraven door een slimme opzichter)
Als je die iets lager legt dan de andere overloop, krijg je een groter hoogteverschil en zal het water iets sneller dalen.

Wij vinden het vreemd dat na 10 jaar wateroverlast en weken blank staande paden nu opeens droge paden worden afgesloten.
Een waarschuwingsbord had ons inziens volstaan.

Wij hopen dat de blokken en de verbodsborden zo snel mogelijk verwijderd worden want die zijn wat overdreven.
Waarschuwingsborden volstaan denken we.


Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark


Globale berekening:
Stel per buis wordt 400.000 liter afgevoerd.
Grote buis:
Omdat het hoogteverschil gering is zal de druk niet zo groot zijn. Dus dat duurt even.
Bij een k-waarde van ca. 104 * 0,025^2 =  0,065 van grind en een pakketdikte grind van 1 meter en het hoogteverschil met de plas van een halve meter zal de afvoersnelheid (v = k * i) v = 0,065 * 0.5/1 = 0,0325 m/s
De afvoer van de grote buis is dan Q= snelheid * oppervlakte = 0,0325 * π*0,15^2 = 0,0023 m3/s dat is 2,3 liter per seconde. Dus om 400.000 liter af te voeren heb je 174.000 seconden nodig. Gedeeld door 3600 is 48 uur. Dat is 2 keer zolang als de bui duurde dus stijgt het water en is het na een extra dag weer weg als het droog is.

Bij de andere buis in de bezinkvijver komt het water tot de helft.
Dus we twijfelen over de juiste ligging.
Het drukverschil is maar weinig hoewel de buis behoorlijk stroomt.
Bij een afschot van 2% en een diameter van 200 mm (denken we) is de maximum capaciteit 33.6 liter per seconde (norm NBN EN 12056-3).
Dat is bij 70% vulling. Dat wordt niet gehaald. Naar schatting 15 l/s wel.
Voor 400.000 liter heb je dan 7,5 uur nodig.
Echter als er afgevoerd wordt daalt het waterpeil en wordt de afvoer al snel minder.
Dat zie je ook buiten gebeuren, na enige tijd loopt alleen het slootje naar de grote buis nog.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

19 - 12 - 2017

Geachte mevrouw, meneer,

Wederom zijn we verrast, nu van het kappen van 1 linde naast het Plantijnpad in de zuidoosthoek van het Sloterpark. Zie plaatje.
Wij hebben geen kapvergunningaanvraag gezien en vragen ons af of deze wel (juist) gepubliceerd is.
In dit geval zijn we ook niet overtuigd van de noodzaak van het kappen van deze boom.
We ontvangen dan ook graag de redenen van de kap en de foto’s die aantonen dat er een noodzaak was tot kap van deze omgekapte boom.
Het gaat hier wel om een linde van meer dan 50 jaar oud. Deze linde maakt deel uit van een 3 x 4 boomraster dat nu verstoord is. Met deze kap is weer natuurwaarde vernietigd.
We hopen maar dat dit niet onnodig was en zien dat graag bevestigd.

Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark,

 
 

22-12-2017

Dank u wel voor uw vraag over de gekapte linde.
De boom is afgekeurd in de laatste BVC (boom veiligheid controle)
De stamvoet van de boom is aangetast door de korsthoutskoolzwam en kreeg dus als uit te voeren maatregel een kapadvies.
Omdat wij als gemeente en zorgplicht hebben voor onze bomen hebben wij dat advies opgevolgd en deze boom gekapt.
Alle bomen die met een kapadvies uit deze BVC kwamen worden gekapt, daar is een kapvergunning voor aangevraagd en verleend.
Omdat het ging om 348 bomen is het voor de afdeling vergunningen lastig om de locaties van die bomen te publiceren en dus wordt niet iedereen hierover geïnformeerd, excuus hiervoor.

Met vriendelijke groeten,

Joop Smit
Adviseur Bomen
Excellente uitvoering - Beheer
Gemeente Amsterdam, BCO Nieuw-West

 
 

24 - 12 - 2017

Geachte heer Bobeldijk,

Onderstaand antwoord kregen we op onze vraag omtrent een gekapte boom. (zie bijlage)
Wij zijn hierover zeer verbaasd.
Het kan toch niet zo zijn dat de burger niet geïnformeerd wordt omdat het lastig is.
Het kan toch ook niet zo zijn dat burgers, die de moeite nemen om te volgen wat er in hun directe omgeving aan omgevingsvergunningen verstrekt wordt, belangrijke informatie onthouden wordt.
Het kan toch ook niet zo zijn dat iemand die zoekt op de omgevingsvergunning voor de gekapte boom naast zijn deur niets daar over vindt.
Wij hebben grote moeite met deze werkwijze. Temeer omdat u eerder had aangegeven dat de communicatie beter zou worden
. Ook gelet in het verleden onterecht kappen van lindes in Sloterpark Oost en het onjuist publiceren van de kapvergunningen Sloterpark Oost en West.

Helaas heeft het echter weer plaatsgevonden: bomen
die gekapt worden zonder dat belanghebbenden een publicatie van de kapvergunningaanvraag of kapvergunningverlening hebben gezien.
De vergunning is niet te vinden op overheid.nl of drimble.nl.
Er is toch geen enkele reden om de burger niet te informeren?
Er had geclusterd kunnen worden en dan correct publiceren op postcode. Men had meerdere kapvergunningen moeten aanvragen zodat direct belanghebbenden geïnformeerd worden.
Het adagium “om praktische redenen” is hier absoluut niet van toepassing.
Volgens de Wet A
lgemene Bepalingen Omgevingsrecht dient een vergunningsaanvraag op geschikte wijze gepubliceerd te worden. Daar is hier toch echt geen sprake van.
Het bevreemd ons dat Amsterdam uitgebreid over 936 Canadese populieren communiceert maar Nieuw West niet over 348 te kappen bomen.
Het is toch verschrikkelijk als je
’s avonds thuiskomt en de boom naast je deur is opeens weg?
Eigenlijk vinden we dat die kapvergunning overnieuw moet voor de nog overeind staande bomen.
Het alsnog informatie publiceren over deze kap is wel het minimum wat u nu nog kan doen.


Met vriendelijk groet,
Buren van het Sloterpark,

 
 

28-12-2017

Beste

Hartelijk dank voor uw mail. Ik heb deze doorgestuurd naar klachtafhandeling met het verzoek een duidelijk antwoord over de publicatie van de kapvergunning naar u te sturen en mij hierover te informeren.
Tevens heb ik aangegeven dat ik wil dat in de toekomst kapvergunning zichtbaar zijn voor bewoners. Daarvoor moet mogelijk één en ander worden aangepast in de publicatie-systematiek bij “grotere kapvergunningen”. Ik heb de vraag uitgezet hoe we dit het best kunnen doen.

Via de klachtafhandeling komen we in ieder geval op uw onderstaande melding terug.

Met vriendelijke groeten,
Erik Bobeldijk.

 
 

________________________________________
24 november 2017

Geachte heren Bobeldijk en Mauer,

Al enige tijd is de bouw van het Van Eesterenmuseum klaar.
Helaas laat de afwerking van de omgeving zeer te wensen over.
Als eerste willen we het trapveldje onder uw aandacht brengen.
De grond die uitgegraven is ten behoeve van de bouw van het museum is gestort op het voetbalveldje.
Deze grond was ons inziens niet geschikt voor een speel/sportveld. Deze grond had afgevoerd moeten worden.
Het veld ligt er nu allerbelabberst bij. Door de verkeerde grond maar ook door een zeer slechte afwerking.
Zie bijgevoegde foto.
Ook de aanleg van de traptreden naar het veld is niet afgerond. De resten liggen opgestapeld in het groen.
Langs de afscheidingsmuur liggen ook nog een paar buizen.
De werkzaamheden liggen al weer geruime tijd stil.

Wij hebben de volgende vragen:

Waarom ligt het werk stil?
Waarom is de grond op het voetbalveldje gestort?
Wat gaat u doen om het veldje weer bespeelbaar te krijgen?
Op welke termijn is dat afgerond?
Waarom is de trap naar het veld niet afgemaakt?
Wanneer gebeurt dit alsnog?
Waarom blijven er buizen achter op het veld?
Waar zijn die voor?

Graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Buren van het Sloterpark

 
 
 
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu